เซฟไว้เลย รวมหน่วยงานที่ช่วยเหลือ SME ไทยในแต่ละด้าน          เพราะ SME เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ทำให้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ เข้ามาสนับสนุน SME Thailand online รวบรวมไว้ให้ดังนี้

 
1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


          เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีหน้าที่ในการวางนโยบายต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน มีบทบาทในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ให้บริการ one-stop-service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ SME ในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ เครือข่ายธุรกิจแบบครบวงจร
 

2. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
               

         เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล (ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง) มีบทบาทโดยการเป็นสถาบันในการค้ำประกัน ทำให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
 
3. ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
               

        เป็นสถาบันที่เน้น พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม และ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการในรูปแบบการฝึกอบรม สัมมนา เรียนรู้ทางไกล นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการเริ่มต้นกิจการ พัฒนาสมรรถนะธุรกิจ พัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด การปรับปรุงกิจการ เช่น การเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สามารถดูตารางการอบรมได้ ที่นี่
 

4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)


         เป็นสถาบันการเงินของภาครัฐ ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ ค้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  

5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.หรือ NSTDA)  


         เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่ให้บริการดังนี้

 • การจดทะเบียนธุรกิจ

 

 • การรับรองและตรวจค้นทะเบียนธุรกิจ

 

 • งานบัญชีและสอบบัญชี

 

 • การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

 • งานส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ

 

 • การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 

 • งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 • งานธุรกิจส่วนภูมิภาค

 

 • สถิติ

 

 • สถานที่ให้บริการ

 

7. กรมทรัพย์สินทางปัญญา


         เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน มีภารกิจหลักคือคุ้มครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
 

8. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
               

        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย 

9. หอการค้าไทย


        หอการค้าไทยเป็นสถาบันสื่อกลางที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจและประสานงานระหว่างนักธุรกิจ พ่อค้า ภาคเอกชนกับภาครัฐบาลของไทย โดยมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน งานวิจัยและสถิติด้านการค้า การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ และมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยในกรณีที่ปรากฏข้อพิพาททางการค้า


        ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับสมาชิก เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน สถานการณ์ในตลาด การเงิน การเกษตร อุตสาหกรรรมในทุกภาคส่วน และช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างนักธุรกิจในภาคเอกชนกับทางราชการ มีการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ และให้คำแนะนำในการติดต่อราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น การลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติในไทย และของนักธุรกิจไทยในต่างประเทศ เป็นต้น
 
 
10. กรมศุลกากร
               

       เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกทางการค้า การควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก และการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
 

11. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


         เป็นหน่วยงานของภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพพัฒนาองค์การและศักยภาพบุคลากรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง 

12. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
               

       เป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ และส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

 
13. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)


        เป็นหน่วยงานราชการมีหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา เครื่องสำอาง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเฝ้าระวังกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ และการโฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวัง ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ


        ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียน เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้
 

14. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)


      เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
 

15. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
               

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

เชียงราย Hidden Gem แห่งใหม่ ตลาดท่องเที่ยวไทย ที่นักลงทุนทุกคนต้องรู้

"เชียงราย" หนึ่งในจังหวัดสำคัญทางภาคเหนือที่วันนี้เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม พื้นที่การเกษตร มีอะไรน่าสนใจให้ไปลงทุนในจังหวัดนี้กันบ้าง ไปดูกัน

เช็กเลย ธุรกิจขนส่งอาหารแช่แข็ง เจ้าไหนราคาเป็นมิตรกับ SME  

อยากขายอาหารสดผ่านช่องทางออนไลน์ต้องทำยังไง เลือกใช้ขนส่งเจ้าไหนดี วันนี้มี 4 ธุรกิจขนส่งอาหารแช่แข็งมาให้ดูกันว่าแต่ละเจ้ามีราคา และความแตกต่างกันอย่างไร เราเปรียบเทียบไว้ให้แล้ว

ทำสินค้านวัตกรรมแบบไหนถึงขายดี คุยกับ Anitech เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทย ทำยอดขายปีละหลายล้านชิ้น

"สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป" เจ้าของนวัตกรรมปลั๊กไฟ IOT รายแรกที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ และเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทย Anitech ที่มีสินค้าจำหน่ายกว่า 2 ล้านชิ้นต่อปี แนวคิดการทำสินค้านวัตกรรมให้ขายดีของพวกเขา คือ อะไร ไปหาคำตอบกัน