เมื่อพนักงานทำไม่ได้ตามเป้าหมาย ความผิดอยู่ที่ใคร?
Main Idea
 
 
     3 ข้อผิดพลาดในการบริหารทีมของหัวหน้า
 
 
  • ไม่ได้กำหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังให้ชัดเจน
 
  • ไม่ได้สื่อสารให้พนักงานในทีมรับทราบและเข้าใจตรงกัน
 
  • ขาดการติดตามผล
 


 

     ในการบริหารทีม ปัญหาใหญ่ที่เจอบ่อยคือ พนักงานทำงานไม่ได้ตามที่เจ้านายคาดหวัง ความผิดอยู่ที่ใคร ?
               

     บ่อยครั้ง มักพบว่าพนักงานตกเป็นแพะรับบาปในเรื่องนี้ เพราะเจ้านายกล่าวหาว่า พนักงานไม่ตั้งใจ ขาดความเอาใจใส่ทุ่มเท ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จตามที่มอบหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย
                 

     แต่เชื่อไหม สาเหตุใหญ่ของปัญหา ไม่ได้มาจากพนักงาน!


     จากประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคน ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยของหลายสถาบันพบว่า ปัญหามาจาก “หัวหน้า” เพราะบกพร่องในการทำหน้าที่ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อต่อไปนี้
                               
     1. Fail to set clear expectation : หัวหน้า ไม่ได้กำหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังให้ชัดเจน เช่น อาจบอกแค่ว่า “ทำให้ดีที่สุด” “ทำให้เต็มที่” “ทำให้สุดความสามารถ” ฯลฯ แต่ดีที่สุด เต็มที่ และสุดความสามารถ ของเจ้านายกับลูกน้องอาจไม่เหมือนกัน ในเมื่อหัวหน้ายังไม่ชัดเจนในความคาดหวัง จะให้พนักงานชัดเจนได้อย่างไร 

     การกำหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ความคาดหวังที่ดีต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง 6 ประการ ย่อได้เป็นคำว่า RESULT ได้แก่
               

     Related : ความคาดหวังที่กำหนด ต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร
               

     Evaluated : สามารถวัดผลได้ชัดเจน
               

     Shared : เข้าใจตรงกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ร่วมกันทั้งรับผิดและรับชอบ
               

     Uplifting : เป้าหมายต้องยกระดับความท้าทายให้ค่อยๆ สูงขึ้นหรือเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย เพื่อกระตุ้นความพยายาม
               

     Length : ต้องมีการกำหนดช่วงเวลาในการทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ อย่างชัดเจน
               

     Transition : ความคาดหวังที่กำหนดไว้ ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือการเติบโตที่มากขึ้น 

     2. Fail to communicate expectation : หัวหน้ามีความคาดหวังที่ชัดเจนตามรายละเอียดในข้อ 1 แล้ว แต่ไม่ได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบหรือมีความเข้าใจตรงกัน ทำให้พนักงานไม่ได้ส่งมอบผลงาน ตามที่ถูกคาดหวังไว้               

     3. Fail to monitor what is expected : หัวหน้ามีความคาดหวังที่ชัดเจนและสื่อให้พนักงานทราบแล้ว แต่ขาดการติดตามผลว่าพนักงานได้ทำตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ เช่น หัวหน้าคาดหวังให้พนักงานมาทำงานตรงเวลา และได้สื่อความคาดหวังนี้แล้ว แต่ไม่เคยติดตามดูเลยว่า ใครมาตรงหรือไม่ตรงเวลาบ้าง เมื่อขาดการติดตามดูแล ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ย่อมไม่เกิดขึ้น
               

     เพราะฉะนั้น เมื่อพนักงานทำได้ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้ อย่าเพิ่งไปตำหนิพนักงาน หัวหน้าต้องหันมาดูตัวเองก่อนว่า ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วหรือยัง
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MANAGEMENT

ภาษีความเค็ม ผลดีต่อสุขภาพคนไทย ส่งผลอย่างไรต่อผู้ประกอบการ

แม้ว่าเทรนด์อาหารสุขภาพกำลังมาแรงในทั่วโลก แต่เรากลับพบว่าคนไทยกินอาหารเค็มกันมากขึ้น ล่าสุดในช่วงปลายปี 2564 เราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวจากภาครัฐที่เตรียมเก็บภาษีความเค็มจากกลุ่มอาหารโซเดียมสูงเพื่อให้คนไทยลดการบริโภคอาหารรสเค็มลง

ฮวงจุ้ยโต๊ะเก็บเงิน ตั้งตรงไหน? ถึงจะรับทรัพย์สูงสุด

ถึงแม้จะพิสูจน์ให้เห็นไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสตร์ความเชื่อด้านฮวงจุ้ยก็ค่อนข้างมีอิทธิพลมากต่อองค์กรธุรกิจหลายแห่งไม่ว่าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่หลักพันล้าน