ถอดรหัส 5Ps สูตรสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน ฉบับธุรกิจ SME

TEXT : กองบรรณาธิการ





      การที่ธุรกิจหนึ่งจะเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทว่าสิ่งที่ยากไปกว่าคือการรักษาความสำเร็จนั้นให้ยั่งยืนสืบต่อไป แล้วอะไรล่ะ คือคำตอบที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME ไปถึงจุดนั้นได้     


      ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) และ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จัดทำ “คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” (http://digital.lib.kmutt.ac.th/thesis/loadfile.php?obj_id=47442) มาเก็บเกี่ยวข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจคุณไปพร้อมกัน



 

มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการปูรากฐาน 5Ps
               

       ทำอย่างไร SME ถึงจะสร้างรากฐานธุรกิจเพื่อไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ข้อมูลจาก STECO ระบุว่า ต้องเริ่มจากการปูรากฐาน 5Ps” ซึ่งประกอบด้วย 1. Purpose (เป้าหมาย) 2. People (คน) 3. Performance (ผลงาน) 4. Process (กระบวนการ) และ 5. Partner (พันธมิตร)


       เริ่มที่ 1. Purpose คือธุรกิจจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเป้าหมายที่ดีควรสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย


      2. People โดยธุรกิจจำเป็นต้องคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายของธุรกิจได้


      3. Performance ธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดการตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


      4. Process ธุรกิจจำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ ซึ่งกระบวนการทำงานจะเป็นหัวใจสำคัญ ในการเลือกทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนหรือเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน


      ปิดท้ายกับ 5. Partner ธุรกิจจำเป็นจะต้องคัดเลือกและพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจด้วย



 

ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวคิด STECO


      นอกจากนี้การที่จะนำรากฐาน 5Ps ไปประยุกต์ใช้ให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น ผู้ประกอบการ SME ควรคำนึงถึงหลักคิดในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวคิด STECO ซึ่งประกอบด้วย


      “S : Strategic Thinking” การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นแนวคิดในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม


      “T : Teamwork” การทำงานเป็นทีม เป็นการส่งเสริมคุณค่าของความแตกต่างเพื่อร่วมมือกันอย่างมืออาชีพสร้างความสำเร็จในการทำงาน


       “E : Excellence” ความเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดและทำเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยคุณภาพที่เหนือความคาดหวัง


      “C : Creativity” ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมาย และสามารถสร้างคุณค่าแก่งานได้


       “O : Open-minded” การเปิดใจ เป็นการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยคำนึงถึงอยู่รอดของธุรกิจเป็นสำคัญ



 

      SME ที่ไม่ได้แค่อยากมีธุรกิจแต่อยากประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ก็สามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่ว่าจะรากฐาน 5Ps หรือแนวคิด STECO ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีอาวุธที่แข็งแกร่ง เพื่อก้าวข้ามวิกฤตไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต
 
 
     อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 
 



 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

RECCOMMEND: MANAGEMENT

ภาษีความเค็ม ผลดีต่อสุขภาพคนไทย ส่งผลอย่างไรต่อผู้ประกอบการ

แม้ว่าเทรนด์อาหารสุขภาพกำลังมาแรงในทั่วโลก แต่เรากลับพบว่าคนไทยกินอาหารเค็มกันมากขึ้น ล่าสุดในช่วงปลายปี 2564 เราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวจากภาครัฐที่เตรียมเก็บภาษีความเค็มจากกลุ่มอาหารโซเดียมสูงเพื่อให้คนไทยลดการบริโภคอาหารรสเค็มลง

ฮวงจุ้ยโต๊ะเก็บเงิน ตั้งตรงไหน? ถึงจะรับทรัพย์สูงสุด

ถึงแม้จะพิสูจน์ให้เห็นไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสตร์ความเชื่อด้านฮวงจุ้ยก็ค่อนข้างมีอิทธิพลมากต่อองค์กรธุรกิจหลายแห่งไม่ว่าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่หลักพันล้าน