"ทรัพย์สินทางปัญญา" ยุทธศาสตร์แห่งยุค Digital Economy
       
    การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลและประเทศ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ Digital Economy ทรัพย์สินทางปัญญากลับเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องให้ความสนใจ 

    ทั้งนี้เพราะการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกิดขึ้นได้ในประเทศ เนื่องจากการผลิตคิดค้นซอฟต์แวร์ขึ้นโปรแกรมหนึ่งมีค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนจำนวนมาก ถ้าซอฟต์แวร์ถูกละเมิดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมาก จึงหมายถึงรายได้ที่ไม่ถึงมือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สุดท้ายแล้วเอสเอ็มอีรายนั้นอาจจะต้องปิดกิจการลง 

    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า มียุทธศาสตร์หลักด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศเพื่อให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จึงพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนได้

การคุ้มครองลิขสิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์

    ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซิป้าได้พยายามมุ่งเน้นให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าใจถึงการรักษาสิทธิ์ คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประกอบการคิดค้นขึ้น จนถึงการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์ได้ 

    โดยซิป้ามุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคุ้มครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ที่ตนเองได้พัฒนาคิดค้นขึ้น จนนำไปสู่การจดแจ้ง สร้างกระบวนการในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ที่นำไปสู่การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 

    ทั้งนี้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จะช่วยสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการสร้างสรรค์งาน สร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์ สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาลที่จะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วยสินค้าและบริการด้านดิจิทัล

    ดังนั้นซิป้าจึงได้เปิดศูนย์ One Stop Service เพื่อบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กรณีการคุ้มครองสิทธิ์ กรณีการยื่นขอสิทธิบัตร การจดเครื่องหมายการค้า การถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดีแก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทซอฟต์แวร์ รวมถึงการจัดอบรมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในลิขสิทธิ์ (Software Licensing Agreement) ให้แก่นักพัฒนาและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย รวมถึงจัดทำวิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ 

    นอกจากนี้ซิป้ายังได้จัดอบรม สัมมนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซิป้ายังมีส่วนในการผลักดันกฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ทันสมัย บังคับใช้ได้จริง เพื่อคุ้มครองซอฟต์แวร์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความแข็งแกร่งในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และผลกระทบในเชิงพาณิชย์ภาพรวมของประเทศ

RECCOMMEND: TECH

ส่อง 4 นโยบาย “ดีพร้อมแคร์” ทุ่มงบกว่า 500 ล้าน หนุนภาคธุรกิจให้เติบโตและสร้างมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท

 นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อภาครัฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม เปิดแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านนโยบาย “ดีพร้อมแคร์ : DIPROM CARE” สนับสนุนภาคธุรกิจให้เติบโต

ไอเดียเปลี่ยนขวดน้ำทิ้งเป็นเงิน จากธุรกิจแฟชั่นแบรนด์เกาหลีรักษ์โลก

อย่างที่ทราบดีว่า แบรนด์ต่างๆ เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ ในทุกฤดูกาล ทำให้คนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ตามที่แบรนด์ได้ออกมา จะไม่ซื้อก็ไม่ได้ ของมันต้องมี ถึงไม่มีคนซื้อแต่ก็ต้องมีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอยู่ดี

อยากให้ธุรกิจไปต่อต้องรู้ 10 วิธีทางรอดในยุคโควิด เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่า

 เป็นเวลากว่าสองปีแล้วที่วันนี้เรายังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อเอาตัวรอดให้ได้ธุรกิจก็ควรต้องปรับตามไปด้วย