​5 แอปฯ เพื่อ SME แค่โหลดธุรกิจก็ฉลุย!

Text : กองบรรณาธิการ 
 


     ปัจจุบันแอปพลิเคชัน กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยตอบสนองการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ประกอบการในยุคที่ระบบ 4G กำลังครอบคลุมวิถีชีวิตและการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้อย่างรวดเร็ว สะดวก เรียบง่าย และมีทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ


 

     


    ล่าสุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดทำ 5 แอปพลิเคชัน เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการ SME ลดปัญหาพื้นฐานความยุ่งยากและซับซ้อนด้านระบบการทำบัญชีและการเงิน พร้อมเป็นตัวช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็ว สามารถลดต้นทุนและขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยทั้ง 5 แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้บนสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ต ผ่านระบบปฏิบัติการทั้งแอนดรอยด์และไอโอเอส
 

     DIP Business Plan Application


    ระบบการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจการผลิตรายย่อย แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผู้ให้บริการอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ ระบบ DIP Business Plan จึงถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ทุกธุรกิจ สามารถวางแผนโครงการธุรกิจของตนเอง โดยการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐาน  ในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะสามารถวัดผลของโครงการธุรกิจเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถรับทราบถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทน งบการเงิน และสามารถนำแผนประกอบธุรกิจไปใช้ต่อยอดได้


Money Flow Application


    
ระบบควบคุมการรับและจ่ายเงินสด และกระแสเงินสด เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกบัญชี รายรับและรายจ่ายทางการเงิน ทั้งส่วนตัว และส่วนกิจการ โดยสามารถใส่ข้อมูลรายวัน หรือทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางการเงิน ทั้งรับและจ่าย เช่นจำนวนเงิน, วันที่, เลือกหมวด(ส่วนตัว /ส่วนกิจการ), ประเภทบัญชี(รับ /จ่าย), ประเภทเงิน(เงินสด /โอน /บัตรเครดิต) จากนั้นก็จะสามารถค้นหาข้อมูล รวมถึงแสดงรายงานสรุปของเงินคงเหลือ และยอดการใช้งานให้อย่างสวยงามได้ทั้งในแบบรายวัน  รายเดือน รายไตรมาส จนกระทั่งถึงรายปี ทั้งนี้ยังสามารถแสดงผลในรูปแบบ Pie chart และสามารถสั่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ไวไฟ และสามารถบันทึกในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้อีกด้วย


Stock Flow Application


     ระบบควบคุมสต็อกสินค้า สำหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไป เป็นแอปพลิเคชันควบคุมสต๊อคสินค้า โดยประกอบด้วย ระบบข้อมูลผู้ใช้งาน ระบบข้อมูลสินค้า ระบบฐานข้อมูลรับเข้าจ่ายออก โดยการรับเข้าจากการซื้อและรับเข้ากรณีอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายจ่าย การจ่ายออก จากการขาย และการเบิกกรณีอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รายงานสถานะสินค้าคง คลัง รายงานรับเข้า /จ่ายออกสินค้า ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล และสามารถพิมพ์รายงานซึ่งใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wireless Lan ได้


Billing Flow Application


     ระบบขายและออกบิลสำหรับร้านค้าที่ซื้อมาขายไป แอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ใช้สำหรับจัดทำใบเสร็จรับเงิน เพียงกรอกข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ประกอบการ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า/บริการ และข้อมูลโปรโมชั่น จากนั้น ก็จะสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินได้อย่างง่ายดาย โดยแอปฯ จะแสดงรายงานสรุป ให้หลายแบบ (รายวัน, เดือน, ไตรมาส, ปี, ระบุช่วงวันที่) และรายงานภาษีขาย รวมถึงการค้นหาในแบบต่างๆ ทั้งยังสามารถแสดงผลเป็นกราฟวงกลม และบันทึกเป็น PDF หรือสั่งพิมพ์ตรงไปที่เครื่องพิมพ์ Wi-Fi ได้ทันที
 
 
 
DIP Business Evaluation Application


    เป็นแอปพลิเคชันสำหรับประเมินผล การดำเนินงานและผลประกอบการธุรกิจ SMEs จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักคือ เพื่อให้ SME ได้รู้จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจ โดยสามารถประเมินผลด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน บันทึกการประเมินผล เปรียบเทียบคะแนนประเมินกับธุรกิจอื่น ๆ และส่งแบบประเมินผลไปยัง Cloud Server เพื่อบันทึกข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ให้ SME ต่อไป
 


     ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่า จากสถิติ SME ที่มีอยู่กว่า  2.8 ล้านราย มีเพียง 20% หรือประมาณ 550,000 รายที่มีการนำระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการดำเนินอุตสาหกรรม โดยการจัดทำแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้  ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการใช้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนรายด้วยกัน
 

     พร้อมกันนี้  สำหรับสถานการณ์ของผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคการค้า ภาคการผลิต ภาคการบริการ และอื่น ๆ พบว่ายังไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่การแข่งขันทางธุรกิจและในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการและรูปแบบเดิม ๆ ในการทำธุรกิจ เนื่องจากยังขาดความรู้ความเชื่อมั่น รวมถึงทักษะทางด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ไอซีที เข้าไปปรับธุรกิจให้ทันสมัย
      


    อย่างไรก็ดี เชื่อว่า ทั้ง 5 แอปพลิเคชันนี้จะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในด้านระบบบัญชีและการเงินให้มีความต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ลดความล่าช้าและความซับซ้อนที่เกิดขึ้นประจำวัน เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในระบบบัญชีและการเงินได้มากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ 5 แอปพลิเคชันดังกล่าวมีการดาวน์โหลดในปีนี้ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 25,000 ครั้ง ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดและใช้งานจริงได้แล้วตั้งแต่วันนี้ในระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: TECH

Fufuly หมอนฮีลใจ โอกาสธุรกิจยุคที่คนเป็นโรคเครียด

สังคมในปัจจุบันบีบบังคับให้ผู้คนกดดันจากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ทำให้มีคนจำนวน 301 ล้านคน เป็นโรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) และนี่เป็นโอกาสของธุรกิจที่น่าจับตามอง วันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปรู้จัก “Fufuly หมอนฮีลใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียด จากที่ทำงาน”

เครื่องสแกนความสดผัก ผลไม้ ลดของเสีย ยืดอายุการขาย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

หนึ่งในปัญหาสำคัญของผู้จำหน่ายสินค้าผัก ผลไม้ ก็คือ การไม่รู้อายุที่แน่นอนของสินค้า จึงทำให้ไม่สามารถวางแผนการเก็บรักษาและจำหน่ายที่แม่นยำได้ จะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องสแกนบอกอายุผัก ผลไม้ได้

4 หุ่นยนต์สุดเจ๋ง ตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจ ไม่ต้องพึ่งแรงงาน

 รู้หรือไม่ว่า มนุษย์ของเราได้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งในเมื่อก่อนชาวกรีกเรียกหุ่นยนต์ว่า automata และมีหลักฐานว่า automata ตัวแรกของโลกถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ.143) วันนี้เลยจะชวนมาดู 4 หุ่นยนต์สุดเจ๋งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจกัน