รู้จัก ฐานข้อมูล metadata เครื่องประดับไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่มรดกทรงคุณค่าไทย

TEXT : กองบรรณาธิการ

     

     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดทำเมตาดาตา (metadata) สำหรับข้อมูลเครื่องประดับไทย เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการรวบรวมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล และเป็นแหล่งข้อมูลอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยที่สมบูรณ์ สร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทรงคุณค่าของไทย

      อัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นสินค้าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการผลิตเครื่องประดับด้วยมือจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดหลายภูมิภาคทั่วประเทศ ทำให้เครื่องประดับของไทยมีอัตลักษณ์สวยงามไม่ซ้ำใคร อาทิ เครื่องประดับทองและเงินสุโขทัย เครื่องประดับทองเพชรบุรี เครื่องประดับเงินน่าน เครื่องประดับเงินเชียงใหม่ และเครื่องประดับเงินโบราณสุรินทร์ เป็นต้น

     อัตลักษณ์เครื่องประดับไทย เป็นข้อมูลกำกับเครื่องประดับไทยซึ่งเป็นงานฝีมือที่ออกแบบ และสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือในประเทศไทย มีลวดลาย รูปลักษณ์ที่มีลักษณะโดดเด่นมีความประณีต อ่อนช้อย และงดงาม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมของไทย รวมถึงจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย โดยส่วนใหญ่ เครื่องประดับไทยนิยมใช้ตกแต่งร่างกายหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ เช่น สร้อยคอ แหวน ต่างหู สร้อยข้อมือ กำไล เป็นต้น

    ซึ่งลวดลายเครื่องประดับไทย เป็นหนึ่งในข้อมูลและองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยนับเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นชาติ และช่วยพัฒนาโครงสร้างทางภูมิปัญญาของประเทศให้รุ่งเรือง ข้อมูลดังกล่าวมีปรากฏให้เห็นทั้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งพบว่าการสร้าง สะสม รวบรวม จัดเก็บ ถ่ายทอดและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่มีระเบียบวิธีที่มีมาตรฐาน ไม่ครบถ้วน กระจัดกระจาย ถูกตัดทอน ดัดแปลง และสูญหายไปจำนวนมาก การบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสงวนรักษาและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล จึงเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ การเข้าถึง การสืบค้นและการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้การบริหารจัดการและจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีรูปแบบและสมบัติที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ โดยทำให้ข้อมูลที่ปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลที่เป็นกลาง ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระหว่างระบบปฏิบัติการที่แม้จะมีความแตกต่างกันแต่สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และไร้ขีดจำกัดแม้มีปริมาณของข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลได้

     วิธีการที่นำมาใช้ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลต้นฉบับจำนวนมากซึ่งปะปนกันอยู่ทั้งแบบมีโครงสร้าง (structured information) และแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured information) ให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่เป็นกลางนี้เรียกว่า การกำกับข้อมูล (annotation) โดยวิธีการกำกับข้อมูลที่ช่วยจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information) ขนาดใหญ่อย่างได้ผลและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้น เป็นการใช้เมตาดาตาในการบริหารจัดการ ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาเมตาดาตาที่ดีและมีมาตรฐานจะช่วยให้ระบุและเข้าถึงความมีตัวตนอยู่จริงของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ได้อย่างมีระบบ

     ด้วยเหตุนี้ GIT จึงได้กำหนดจัดทำเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเครื่องประดับไทย ภายใต้มาตรฐาน GIT Standard เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการรวบรวมฐานข้อมูลอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย ซึ่งสามารถให้ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อใช้กำกับข้อมูลเครื่องประดับไทยให้เป็นในแนวทางเดียวกัน ด้วยช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://gitstandardmetadata.git.or.th/ เพื่อรวบรวมเป็นแหล่งของข้อมูลอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงต่อไป

     ทั้งนี้ สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้สมกับการเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

     รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.gitstandard.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 634 4999 ต่อ 451 - 456

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: TECH

นวัตกรรมหน้าต่างอัจฉริยะ ไอเดียธุรกิจทำเงินยุคโลกเดือด ช่วยลดอุณหภูมิห้อง 5-7 องศา

ในการทำธุรกิจ หากสามารถค้นหา Pain Point หรือจับจุดความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะผลิตสินค้าอะไร ก็สำเร็จ เหมือนกับหน้าต่างอัจฉริยะนี้ ที่สามารถเปิดชมวิวจากภายนอกได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดอุณหภูมิห้องต่ำลงกว่า 5-7 องศาได้

“จุลินทรีย์คึกคัก” นวัตกรรมกำจัดสารเคมีตกค้างบนดิน ตัวช่วยเกษตรกรประหยัดทุน ได้ธุรกิจยั่งยืน

จุลินทรีย์คึกคัก ตัวช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้าง สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร ด้วยฝีมือคนไทยจากบริษัท ไบโอม จำกัด บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตอบโจทย์การทำธุรกิจแบบยั่งยืน

เทคนิคขายของออนไลน์อย่างไร ให้สต็อกไม่จม ออร์เดอร์ไม่หลุด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วง Double day หรือเทศกาลต่างๆ เป็นโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้ตักตวงออร์เดอร์มากกว่าช่วงเวลาปกติ แต่จะทำอย่างไรให้โอกาสเหล่านี้ไม่กลายเป็นวิกฤตสร้างปัญหาทางธุรกิจ เช่น สต็อกจม ส่งของไม่ทัน ทำให้สูญเสียลูกค้าในที่สุด