EXIM BANK รักษ์ดินโลก เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

     ภาคเกษตรกรรมเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่อดีต และเป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกษตรกรไทยต้องเผชิญความท้าทายมากมาย รวมถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคเกษตรกรรมหนีไม่พ้นต้องปรับตัวให้อยู่รอดและอยู่รุ่งได้ในยุค New Normal โดยยกระดับทั้งการบริหารจัดการภายในและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและกิจการ

 

     ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในฐานะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังที่มีภารกิจสำคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงลูกค้า ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) การสร้าง Ecosystem ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ต้นน้ำ สามารถบริหารจัดการความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

 

     

     โครงการ CSR “EXIM รักษ์ดินโลก” ภายใต้แนวคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนในสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จึงเกิดขึ้น โดย EXIM BANK ร่วมกับบริษัท รักบ้านเกิด จํากัด สนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรไทยโดยยกระดับเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบพัฒนาระบบ Zero Waste Farm บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการบ่มเพาะความรู้ด้านการส่งออกและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรเพื่อยกระดับธุรกิจการเกษตรแบบดั้งเดิมให้ไปสู่การส่งออกในตลาดโลก

 

     โครงการนี้เป็นการต่อยอดส่งเสริมเกษตรกรที่ชนะการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดในปี 2563 ภายใต้แนวคิด การเกษตรเพื่อการส่งออก ให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโลก ด้วยการบริหารจัดการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสร้างต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ โดยมีศราวุธ พรชัยสิทธิ์ เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2563 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการสวนมะพร้าวด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แก่เกษตรกร และพาเยี่ยมชมกิจการสวนมะพร้าว ณ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมี ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์ นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมเพิ่มเติมความรู้เรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมไปถึงกิตติศักดิ์ พิพัฒน์คณาพร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกผลไม้ และนายออลวิน วี ที่ปรึกษา บริษัท โคโค่ เซอร์เคิล จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเส้นใยมะพร้าวแปรรูป ร่วมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าประเภทผลไม้ไปยังต่างประเทศอีกด้วย

 

     ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ปัจจุบันเรามีผู้ประกอบการ SMEs รวมกว่า 6 ล้านคนในประเทศ แต่มีแค่ประมาณ 30,000 คน ที่สามารถพัฒนาไปเป็นผู้ส่งออก ขณะที่เพื่อนบ้านที่เคยเป็นคู่แข่งของเราอย่างเวียดนามพัฒนาไปไกลแล้ว เราจึงต้องมาคิดว่าทำอย่างไร ให้ลูกหลานของเรามีที่ยืนในอนาคต วันนี้ EXIM BANK เข้ามาดูแลคนตัวเล็กในภาคเกษตรเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการพึ่งพาและพึ่งพิง เราจับมือกับพันธมิตรที่ดีอย่างรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer และเป็นหนึ่งในนักรบเศรษฐกิจไทยซึ่งยืนหยัดอย่างสง่างามในเวทีโลก