รู้ภาษี ลดเสี่ยง เพิ่มกำไร

 

 เรื่อง : วิทยา องค์วิริยะพันธ์ 

          wittaya.ong@gmail.com 


     คำว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ยังคงเป็นอมตะใช้ได้กับในทุกเรื่อง ในการทำธุรกิจก็เช่นกัน นอกจากจะรู้จักตัวเองและคู่แข่งแล้ว ยังต้องรู้กฎกติกาด้วย หนึ่งในนั้นก็คือภาษี โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME หลายรายไม่รู้หรือไม่ได้ให้ความสำคัญ ด้วยเหตุผลว่าวุ่นวาย ต้องเจอภาษากฎหมายที่อ่านแล้วเข้าใจยาก จึงปล่อยให้นักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีดำเนินการแทน แต่บางครั้งนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีก็หลงลืมหรือผิดพลาดได้ สุดท้ายความเสียหายก็กลับมาตกที่ผู้ประกอบการเอง ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาทำความเข้าใจภาษีกันดีกว่า
 
     ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับภาษีสำหรับธุรกิจร่วมกับนักบัญชีและผู้สอบบัญชี จึงได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน จึงได้นำมาเสนอแทรกจากบทความชุดทำประมาณการทางการเงินอีกครั้งหนึ่ง
 
     เรื่องราวเกี่ยวกับภาษีที่ส่วนใหญ่แล้วชาว SME จะต้องเจอ คงหนีไม่พ้น 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่ว่าจะดำเนินธุรกิจในแบบใด ต่อมาก็เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ผู้เขียนไม่ได้จะมากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จำเป็น ต้องศึกษาให้รู้อย่างถูกต้อง เพราะถ้ากระทำผิดแล้วโทษปรับต่างๆ จะไม่คุ้มกัน
 
     ประเด็นสำคัญที่จะกล่าวถึงก็คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษี รัฐบาลออกกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจมาตลอดต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SME ก็มีกฎเกณฑ์ที่ออกมาช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อยลง ซึ่งก็มีอยู่หลายอย่าง อีกทั้งในปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ รัฐบาลก็ออกกฎเกณฑ์ช่วยเหลือเฉพาะกิจออกมาอีกด้วย บทความนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าสิทธิประโยชน์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง แต่จะเป็นการให้แนวคิดว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีเหล่านั้นจะช่วยเพิ่มกำไรหรือผลตอบแทนให้กับผู้ประกอบการได้อย่างไร ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นจุดที่จะทำให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับภาษีกันมากขึ้น
 
     สิทธิประโยชน์ทางภาษี อธิบายให้ง่ายขึ้นก็คือการที่รัฐบาลยอมให้เราเสียภาษีน้อยลงได้นั่นเอง เพื่อจูงใจให้เราดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดี และสำหรับ SME แล้วก็ยังช่วยให้สามารถแข่งขันได้และอยู่รอดเติบโตเป็นกิจการขนาดใหญ่แข็งแกร่งได้

    โดยกำหนดให้รายได้บางอย่างไม่ต้องเอามารวมในการคำนวณภาษี และรายจ่ายบางอย่างก็ยอมให้คิดเพิ่มขึ้นจากที่จ่ายไปจริงได้ ซึ่งแน่นอนว่าการที่เราจ่ายเงินเป็นค่าภาษียิ่งน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีกับเราทำให้ทั้งเงินสดที่มีและรายงานกำไรทางบัญชีออกมาเพิ่มขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือ ผลตอบแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั่นเอง
 
     นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลก็ยังใจดีลดอัตราภาษีเงินได้ให้อีกด้วย ด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงมาเหลือร้อยละ 23 สำหรับปี 2555 และร้อยละ 20 สำหรับปี 2556 ถึง 2557 ซึ่งก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า เมื่อเวลานั้นมาถึง รัฐบาลก็จะยังใจดีให้คงไว้ที่ร้อยละ 20 ต่อไป

    แล้วก็สำหรับชาว SME ยังได้รับสิทธิลดอัตราภาษีด้วยการแบ่งระดับตามจำนวนกำไรที่ได้ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ ต้องรักษาการเป็น SME เอาไว้ด้วยการมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท หากเกินเพียงครั้งเดียวในปีใดก็ตาม ถือว่าหมดสิทธิ์ถาวรตลอดไปเลย โดยในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารัฐบาลก็ใจดีลดให้เช่นกัน แต่ไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้ นะครับ
 
     ในย่อหน้านี้ก็จะขอยกตัวอย่างง่ายๆ เพื่อให้เห็นภาพว่า หากกิจการของเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้จะทำให้เสียภาษีน้อยลง และเพิ่มผลกำไรได้อย่างไร
 
 
                                    กรณีไม่ใช้สิทธิประโยชน์               กรณีใช้สิทธิประโยชน์
 
รายได้                          1,000,000                                      1,000,000
 
ค่าใช้จ่ายที่ 1                100,000                                         100,000
 
ค่าใช้จ่ายที่ 2                100,000                                         200,000
 
กำไรก่อนภาษี                800,000                                        700,000
 
ภาษี (ร้อยละ 20)            160,000                                        140,000

กำไรหลังหักภาษี            640,000                                        660,000
 
     เราสมมุติให้ว่ามีรายได้จากการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว และมีค่าใช้จ่ายสองประเภท โดยให้ประเภทที่สองเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่ โดยแบ่งเป็นกรณีที่ไม่ใช้สิทธิประโยชน์และใช้สิทธิประโยชน์ ตามลำดับ

    นอกจากนี้ก็กำหนดให้ไม่ต้องมีดอกเบี้ยจ่ายด้วย ก็จะเห็นว่า รายการค่าใช้จ่ายที่สองนี้ในกรณีไม่ใช้สิทธิประโยชน์ ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ 100,000 บาทตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ถ้าใช้สิทธิประโยชน์ โดยสมมุติว่าสามารถหักเพิ่มได้อีกเท่าตัว ก็จะทำให้เสียภาษีน้อยลง เท่ากับอัตราภาษีคูณด้วยค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งจากตัวอย่างก็จะเห็นว่า ภาษีลดน้อยลงไป 20,000 บาท มาจากค่าใช้จ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นมา 100,000 บาทคูณด้วยอัตราภาษีร้อยละ 20 นั่นเอง
 
      และในบรรทัดสุดท้ายของตัวอย่าง จะเห็นว่ากำไรหลังจากหักภาษีแล้วเพิ่มขึ้น โดยในกรณีที่ไม่ใช้สิทธิประโยชน์นั้นก็คือกรณีปกติซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามจริง กำไรหลังหักภาษีเท่ากับ 800,000-160,000 = 640,000 บาท ส่วนกรณีที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ทำให้กำไรหลังหักภาษีจริงๆ แล้วก็คือ 800,000-140,000 = 660,000 บาท
 
     กฎหมายเกี่ยวกับภาษีแม้ว่าจะมีมากมายทำให้ท้อใจในการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ แต่ผลตอบ แทนที่ได้รับนั้นคุ้มค่า เพราะผลกำไรที่ได้เพิ่มขึ้นจากการเสียภาษีน้อยลง และยังลดความเสี่ยงจากความผิด พลาดที่ผิดไปแบบไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็ต้องโดนโทษปรับเกิดความเสียหายขึ้น

    ปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานที่จัดอบรม รวมทั้งกรมสรรพากรเองก็มีบริการให้สอบถามได้ด้วย อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีความรู้ที่ครบถ้วนเพียงพอ และภาษีก็เป็นหนึ่งในความรู้ที่สำคัญมากและมีผลต่อความสำเร็จด้วยเช่นกัน
 

RECCOMMEND: FINANCE

เป็นหนี้ยังไง ไม่โดนฟ้องล้มละลาย ส่องวิธี ฟื้นฟูกิจการของของลูกหนี้ SME

โควิด-19 ทำให้หลายกิจการ ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้เป็นปกติ จนบางคนกลัวที่จะถูกฟ้องล้มละลาย คุณสามารถหยุดเรื่องดังกล่าวไว้ได้ ด้วยการ "ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ "ทำยังไง ไปดูกัน

รวมวิธีจัดการกระแสเงินสด ช่วย SME ปลดล็อกการขาดสภาพคล่อง

เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจมีเงินสดในมือเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย ลงทุนในโอกาสในการเติบโต และรับมือกับความท้าทายทางการเงินที่ไม่คาดคิด วันนี้ชวนมาดูวิธีวิเคราะห์ วิธีบริหาร และเทคนิคลับจัดกระแสเงินสด ที่จะช่วยธุรกิจจบปัญหาการขาดสภาพคล่องกัน

สุดล้ำ! เทคโนโลยีจ่ายเงินด้วยฝ่ามือ รวดเร็ว ปลอดภัย เก็บข้อมูลลูกค้าได้ด้วย

Amazon One เทคโนโลยีจ่ายเงินด้วยฝ่ามือ ที่ทั้งลดการสัมผัส รวดเร็ว ปลอดภัย และยังเก็บข้อมูลลูกค้าไปในตัวด้วย ไปดูว่าระบบนี้จะมีการทำงานอย่างไร