​บสย. เดินหน้าช่วย SME เข้าถึงแหล่งทุน 25 ปี ค้ำประกันสินเชื่อ 7 แสนล้านบาท


 
     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีบทบาทสำคัญด้านการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันได้ดำเนินงานครบรอบ 25 ปี ในโอกาสดังกล่าวนี้ จึงได้จัดงานครบรอบ 25 ปี ภายใต้แนวคิด “SUCCESS TOGETHER” เพื่อประกาศผลสำเร็จการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดระยะเวลา 25 ปี  โดยมียอดอนุมัติค้ำประกันสะสม ณ 31 พฤษภาคม 2561 กว่า 7 แสนล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสินเชื่อจำนวน 324,000 ราย
 

     ในเรื่องนี้ สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) เปิดเผยว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อที่ประสบความสำเร็จ ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs สำหรับผู้ประสบภัย, โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสถาบันการเงิน และรัฐบาลให้การสนับสนุนต่อเนื่อง คือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1-6 (PGS 1- 6) ที่ช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสินเชื่อ เติบโตอย่างมั่นคง ลดการพึ่งพาเงินนอกระบบ
 
     อย่างไรก็ดี ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ บสย. ที่มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับคู่พันธมิตร ล่าสุด บสย. ได้ผนึกกำลังร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ  ดำเนินโครงการตอบสนองแผนงานของรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินโครงการ ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อกับผู้ประกอบการ SME รวม 2 โครงการคือ 1. โครงการสินเชื่อประชารัฐ  ระหว่าง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับ บสย. และ 2. โครงการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กับ บสย.  เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสินเชื่อ โดยมี บสย.ค้ำประกัน
 

     ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี บสย. ได้เชิญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากการค้ำประกันสินเชื่อ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ซึ่งรายงานผลการศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2558 งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ บสย. นำมาใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME ทุกๆ 1 บาท ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจสูงกว่า 4.5  เท่าของวงเงินค้ำประกัน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม รวม 1.74 ล้านล้านบาท และพบว่า การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ยังช่วยให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินปล่อยให้ SME เกิดการขยายตัว 1.7 เท่าของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ เกิดการจ้างงานจำนวน 3.6 ล้านราย และมีเงินภาษีกลับเข้าสู่รัฐกว่า 2.25 แสนล้านบาท ในด้านสัดส่วนความคุ้มค่าทางการเงิน หรือ Cost-Benefit Ratio จะมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.009 ซึ่งหมายถึง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกัน 100 บาท เกิดจากการใช้ต้นทุนรัฐเพียง 90 สตางค์
 
     สุรชัย กล่าวเสริมว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปีของ บสย. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ค้ำประกันสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME กับสถาบันการเงิน  หน่วยงานพันธมิตรหลายภาคส่วน หอการค้า คลังจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เครดิตบูโร และคู่ความร่วมมือในระดับภูมิภาคร่วมกับ 11 สำนักงานสาขา ผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เติบโต แข็งแรง และเป็นฐานรากสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 

     “ก้าวต่อไปของ บสย. มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเข้มแข็งทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SME สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ THAILAND 4.0 ก้าวสู่ยุค Digital Economy สู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ”
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

รวมวิธีนำโทเคนดิจิทัลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้กับธุรกิจ

 ปีนี้ต้องถือว่ากระแสของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นนอกเหนือไปจากการนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว ยังมีอีกกระแสที่ภาคธุรกิจเริ่มมีการสร้างโทเคนดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเพื่อแจกให้กับลูกค้าตลอดจนนำมาเสนอขายระดมทุนให้กับนักลงทุน

เจ้าของกิจการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจของตัวเองบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการแบ่งแยกและบริหารจัดการทางด้านการเงินระหว่างส่วนตัวกับธุรกิจจนทำให้เกิดความสับสนตามมา