​SME ฟิน ฝุด ฝุด (ฝากตังค์ โอนตังค์ ได้เงินกู้เพิ่ม)

 


จุดเด่น

พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่เดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยเป็นหลัก
ยิ่งเดินบัญชีมาก ยิ่งได้วงเงินมาก
วงเงินสูงสุด 2 เท่าของมูลค่าหลักประกัน


รายละเอียดผลิตภัณฑ์
* อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 ** สำหรับลูกค้าที่เดินบัญชีกับธนาคารเป็นหลัก และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 
 
                                                         
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 
กรณีบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร / คู่สมรสผู้สมัคร / ผู้ค้ำประกัน / 
    เจ้าของหลักประกัน
2. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า, ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร / คู่สมรสผู้สมัคร / ผู้ค้ำประกัน / เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนการค้า / เอกสารทางราชการอื่นๆ
5. เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
6. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

กรณีนิติบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน / 
    ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกันทุกคน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
4. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
5. งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด 
6. เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
7. เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
8. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kasikornbank.com/TH/SME/Pages/KSME_Credit.aspx

RECCOMMEND: FINANCE

รวมวิธีนำโทเคนดิจิทัลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้กับธุรกิจ

 ปีนี้ต้องถือว่ากระแสของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นนอกเหนือไปจากการนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว ยังมีอีกกระแสที่ภาคธุรกิจเริ่มมีการสร้างโทเคนดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเพื่อแจกให้กับลูกค้าตลอดจนนำมาเสนอขายระดมทุนให้กับนักลงทุน

เจ้าของกิจการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจของตัวเองบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการแบ่งแยกและบริหารจัดการทางด้านการเงินระหว่างส่วนตัวกับธุรกิจจนทำให้เกิดความสับสนตามมา