รู้จักโครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้” SME ต้องทำอย่างไรถึงได้ประโยชน์สูงสุด

TEXT : นเรศ เหล่าพรรณราย

 

          สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีทรัพย์สินประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดจนไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อได้ ลองศึกษาโครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้” เพื่อเป็นอีกแนวทางในการที่จะเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับตัวเอง
 

            หลักการก็คือผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างอยู่กับตัวซึ่งถูกนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถเลือกที่จะโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นทรัพย์ของสถาบันการเงินในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อที่จะลดภาระหนี้สิ้นลง โดยผู้ประกอบการจะมีสิทธิที่จะขอมีสถานะเป็นเพียงผู้เช่าต่อทันทีหรือซื้อทรัพย์นั้นคืนเป็นรายแรก 

           ตัวอย่างของทรัพย์ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่น โรงแรม โรงพยาบาล กิจการค้าส่งค้าปลีก โรงงาน อาคารพาณิชย์ และมีสถานะเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 และต้องไม่เป็น NPL ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

           วัตถุประสงค์ที่เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้กิจการยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้และยังเกิดการจ้างงานต่อไป โดยหลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วผู้ประกอบการที่เดิมเป็นเจ้าของทรัพย์ก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นเจ้าของได้อีกครั้ง โดยที่ราคาและมูลค่าในการรับซื้อคืนจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
 

          นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการที่จะซื้อคืนทรัพย์ดังกล่าวสามารถแจ้งความจำนงไปที่สถาบันการเงินเพื่อที่จะนำไปขายทอดตลาดต่อไปได้เช่นกัน โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะหมดอายุสัญญา 

         อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานะเป็นลูกหนี้ชั้นดีโดยไม่ได้เป็น NPL และต้องเป็นกิจการที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วมได้ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 ปีซึ่งหมดระยะเวลาของโครงการไปแล้ว หากสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นจะมีการพิจารณาต่ออายุของสัญญาพักทรัพย์พักหนี้ได้เช่นกัน
 

         ทั้งนี้โครงการพักทรัพย์พักหนี้แตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้คือโครงการดังกล่าวให้โอกาสกับเจ้าของเดิมได้มีโอกาสซื้อทรัพย์คืนในมูลค่าที่ใกล้เคียงกับตอนที่เริ่มโครงการพักทรัพย์  แต่ถ้าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงินมีสิทธิที่จะขายทรัพย์ให้กับรายอื่นได้ 

          โดยลูกหนี้จะต้องคงสถาพของการเป็นลูกหนีที่ดีตลอดอายุโครงการ เนื่องจากหากมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นหรือมีสถานะถูกพิทักษ์ทรัพย์ก็จะไม่มีโอกาสได้กลับไปเป็นของเจ้าของทรัพย์นั้นได้อีก
 

           ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โครงการพักทรัพย์พักหนี้ถือเป็นโครงการที่มีโอกาสช่วยต่ออายุให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาแถมยังมีโอกาสสที่จะกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์ได้อีก ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารเจ้าหนี้
 
 

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

รวมวิธีนำโทเคนดิจิทัลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้กับธุรกิจ

 ปีนี้ต้องถือว่ากระแสของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นนอกเหนือไปจากการนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว ยังมีอีกกระแสที่ภาคธุรกิจเริ่มมีการสร้างโทเคนดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเพื่อแจกให้กับลูกค้าตลอดจนนำมาเสนอขายระดมทุนให้กับนักลงทุน

เจ้าของกิจการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจของตัวเองบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการแบ่งแยกและบริหารจัดการทางด้านการเงินระหว่างส่วนตัวกับธุรกิจจนทำให้เกิดความสับสนตามมา