ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
เรื่อง  สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
 
           
    สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) ประมาณการภาพรวมปริมาณและมูลค่า “บ้านสร้างเอง” ทั่วประเทศปี 2558 คาดว่ามีมูลค่ารวมประมาณ 8.9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 6 หมื่นหน่วยเศษ (เฉลี่ยหน่วยละ 1.4 ล้านบาท) จากเดิมเคยคาดการณ์ไว้มูลค่าประมาณ 1.2 แสนล้านบาท คิดเป็นมูลค่าที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 20 โดยตลาดบ้านสร้างเองผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงเลือกว่าจ้าง “ผู้รับเหมารายย่อย” เป็นผู้ก่อสร้างบ้านมากกว่าว่าจ้าง “บริษัทรับสร้างบ้าน” 

    เหตุผลเป็นเพราะ ประการแรกผู้บริโภคในต่างจังหวัดยังเข้าไม่ถึงการให้บริการของผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน ประการที่ 2.ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านชั้นนำส่วนใหญ่ไม่รับสร้างระดับราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาบ้านที่ผู้บริโภคเลือกปลูกสร้างมากที่สุด และประการสุดท้ายผู้บริโภคไม่ต้องการแบกภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) จึงเลือกว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยที่ส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในระบบภาษี      ขณะที่ปริมาณและมูลค่าตลาด “รับสร้างบ้าน” ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดปี 2558 ลดลงเหลือมูลค่าเพียง 1.3 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 4.6 พันหน่วยเศษ (เฉลี่ยหน่วยละ 2.8-2.9 ล้านบาท) จากเดิมตลาดรับสร้างบ้านปี 2558 นี้คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท หรือปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 20 

    ทั้งนี้ พบว่ามีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ แข่งขันกันอยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้านจำนวนเกือบ 200 ราย โดยเลือกทำเลแข่งขันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุดหรือมีจำนวนประมาณ 110-120 ราย ขณะที่ในต่างจังหวัดพบว่ามีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านแข่งขันอยู่ทุกภูมิภาค โดยภาคกลางและภาคอีสานมีผู้ประกอบการแข่งขันอยู่มากที่สุด อาทิ จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง นครปฐม ราชบุรี ฯลฯ เป็นต้น
     ผลจากเศรษฐกิจประเทศที่ชะลอตัวในปี 2558 ทำให้ภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจรับสร้างบ้าน มีทั้งแบบ “แข่งขันรุนแรง” และ “แข่งขันเบาบาง” โดยกลุ่มที่แข่งขันกันรุนแรงตลอดปี ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำที่ก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูป ซึ่งกลุ่มนี้มีศักยภาพในการผลิตหรือก่อสร้างบ้านได้มากถึง 200-300 หลังต่อปี และเน้นจับกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลัก เช่น กลุ่มแลนดี้โฮม กลุ่มซีคอนโฮม และกลุ่มพีดีเฮ้าส์ (รับสร้างทั่วประเทศ) กลุ่มนี้จึงเน้นทำการตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดปี หวังกระตุ้นกำลังซื้อและชิงแชร์ส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุด

    สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่ยังใช้ระบบแบบเดิมๆ หรือโครงสร้างหล่อในที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีกำลังการผลิตต่อปีไม่มาก ด้วยเพราะต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างต่อหน่วยนานกว่า กลุ่มแรกที่ใช้ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป โดยพบว่ากลุ่มนี้การแข่งขันไม่คึกคักนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมองเห็นว่าปีนี้กำลังซื้อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหดตัว กอปรกับต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเอาไว้ให้ดี จึงตัดลดงบค่าการตลาดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้การแข่งขันของกลุ่มนี้อ่อนแรงลงไปมาก หากเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการที่ทนฝืนสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ซึมยาวต่อไปไม่ไหว ได้ถอนตัวไปจากธุรกิจรับสร้างบ้านจำนวนหนึ่ง     


 
คาดการณ์มูลค่าตลาดปี 59

    สมาคมไทยรับสร้างบ้าน คาดการณ์ตลาดรวมรับสร้างบ้านทั่วประเทศในปี 2559 มีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจปรับเพิ่มเล็กน้อย คิดเป็นปริมาณและมูลค่ารวม 1.3-1.4 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 4.6-4.7 พันหน่วย ทั้งนี้ ประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวดี สำหรับปัจจัยบวกและลบที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรับสร้างบ้าน ดูจะมีเพียงการปรับลดลงของราคาน้ำมัน นอกนั้นยังมองไม่เห็นปัจจัยบวกใดๆ

    ขณะที่ปัจจัยลบที่ต้องเฝ้าระวังมีอยู่หลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ภาคธุรกิจส่งออกที่ชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้าภาคการเกษตรลดลง และความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ทั้งหมดล้วนส่งผลทำให้กำลังซื้อภายในประเทศชะลอตัว ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้รัฐบาลจะพยายามเร่งรัดลงทุนเม็กกะโปรเจ็ค แต่เชื่อว่าคงไม่อาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจให้กลับมาคึกคักได้มากนักในปี 2559 โดยเฉพาะภาคธุรกิจเองก็ยังไม่มั่นใจกับทิศทางและสถานภาพการเมืองของประเทศ จึงทำให้ยังชะลอการลงทุนใหม่ๆ เอาไว้อีกระยะหนึ่ง       สำหรับในปี 2559 สิ่งที่ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านควรให้ความสำคัญมากๆ คือการปรับตัว เพื่อให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามและกำลังซื้อที่เชื่อว่าจะยังไม่ฟื้นตัว ตลอดจนสภาพตลาดรับสร้างบ้านที่มีแนวโน้มว่าจะแข่งขันราคากันรุนแรง รวมถึงควรหาทางสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การพัฒนาระบบก่อสร้างให้สามารถสร้างได้รวดเร็วขึ้น ราคาประหยัด ฯลฯ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคที่มีกำลังซื้อจำกัด แต่มีอำนาจการต่อรองสูง 

    นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจ ทั้งในลักษณะธุรกิจเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยอาจรวมกลุ่มกันเป็นชมรม สมาคมการค้า หรือหลายๆ สมาคมรวมตัวกันเป็นสมาพันธ์ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและนำไปสู่การเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างกัน หรือขับเคลื่อนธุรกิจรับสร้างบ้านไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)

RECCOMMEND: MARKETING

การตลาดของคนเกาหลี ขายของแบบไหน สะกดให้นักช้อปซื้อของจนเพลินกระเป๋า

เวลาพูดถึงการท่องเที่ยวเกาหลี หลายคนก็จะนึกถึงแสงและความโมเดิร์น นึกถึงย่านช้อปปิ้ง แต่รู้ไหมว่าจริงๆ แล้วคนเกาหลีกลับมีวิธีทำการตลาด ขายสินค้าได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน

หายนะทางธุรกิจ บริษัทระดับโลกยังเจ๊ง เมื่อมองตัวเองไม่ออก อาการของ Marketing Myopia

"Marketing Myopia" หรือ การตลาดสายตาสั้น คือ อาการมองตัวเองไม่ออก ซึ่งหลายแบรนด์ธุรกิจเคยตกม้าตายเพราะคำนี้มาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น โกดักที่คิดค้นกล้องดิจิทัลไว้ แต่กลับเก็บไว้เฉยๆ เพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจผลิตฟิล์ม

ลูกค้า นักออกแบบสินค้าที่ดีที่สุดในโลก เปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจได้ยังไง

ในขณะที่หลายธุรกิจกำลังหมกหมุ่นว่าจะผลิตสินค้าอะไรดี จริงๆ แล้วพวกเขามีนักออกแบบที่ดีอยู่ใกล้ๆ ตัวตลอดนั่นเอง ซึ่งก็ไม่ใช่ใคร "ลูกค้า" ของพวกเขานั่นเอง