ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
เรื่อง  สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
 
           
    สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) ประมาณการภาพรวมปริมาณและมูลค่า “บ้านสร้างเอง” ทั่วประเทศปี 2558 คาดว่ามีมูลค่ารวมประมาณ 8.9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 6 หมื่นหน่วยเศษ (เฉลี่ยหน่วยละ 1.4 ล้านบาท) จากเดิมเคยคาดการณ์ไว้มูลค่าประมาณ 1.2 แสนล้านบาท คิดเป็นมูลค่าที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 20 โดยตลาดบ้านสร้างเองผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงเลือกว่าจ้าง “ผู้รับเหมารายย่อย” เป็นผู้ก่อสร้างบ้านมากกว่าว่าจ้าง “บริษัทรับสร้างบ้าน” 

    เหตุผลเป็นเพราะ ประการแรกผู้บริโภคในต่างจังหวัดยังเข้าไม่ถึงการให้บริการของผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน ประการที่ 2.ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านชั้นนำส่วนใหญ่ไม่รับสร้างระดับราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาบ้านที่ผู้บริโภคเลือกปลูกสร้างมากที่สุด และประการสุดท้ายผู้บริโภคไม่ต้องการแบกภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) จึงเลือกว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยที่ส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในระบบภาษี      ขณะที่ปริมาณและมูลค่าตลาด “รับสร้างบ้าน” ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดปี 2558 ลดลงเหลือมูลค่าเพียง 1.3 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 4.6 พันหน่วยเศษ (เฉลี่ยหน่วยละ 2.8-2.9 ล้านบาท) จากเดิมตลาดรับสร้างบ้านปี 2558 นี้คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท หรือปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 20 

    ทั้งนี้ พบว่ามีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ แข่งขันกันอยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้านจำนวนเกือบ 200 ราย โดยเลือกทำเลแข่งขันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุดหรือมีจำนวนประมาณ 110-120 ราย ขณะที่ในต่างจังหวัดพบว่ามีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านแข่งขันอยู่ทุกภูมิภาค โดยภาคกลางและภาคอีสานมีผู้ประกอบการแข่งขันอยู่มากที่สุด อาทิ จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง นครปฐม ราชบุรี ฯลฯ เป็นต้น
     ผลจากเศรษฐกิจประเทศที่ชะลอตัวในปี 2558 ทำให้ภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจรับสร้างบ้าน มีทั้งแบบ “แข่งขันรุนแรง” และ “แข่งขันเบาบาง” โดยกลุ่มที่แข่งขันกันรุนแรงตลอดปี ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำที่ก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูป ซึ่งกลุ่มนี้มีศักยภาพในการผลิตหรือก่อสร้างบ้านได้มากถึง 200-300 หลังต่อปี และเน้นจับกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลัก เช่น กลุ่มแลนดี้โฮม กลุ่มซีคอนโฮม และกลุ่มพีดีเฮ้าส์ (รับสร้างทั่วประเทศ) กลุ่มนี้จึงเน้นทำการตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดปี หวังกระตุ้นกำลังซื้อและชิงแชร์ส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุด

    สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่ยังใช้ระบบแบบเดิมๆ หรือโครงสร้างหล่อในที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีกำลังการผลิตต่อปีไม่มาก ด้วยเพราะต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างต่อหน่วยนานกว่า กลุ่มแรกที่ใช้ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป โดยพบว่ากลุ่มนี้การแข่งขันไม่คึกคักนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมองเห็นว่าปีนี้กำลังซื้อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหดตัว กอปรกับต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเอาไว้ให้ดี จึงตัดลดงบค่าการตลาดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้การแข่งขันของกลุ่มนี้อ่อนแรงลงไปมาก หากเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการที่ทนฝืนสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ซึมยาวต่อไปไม่ไหว ได้ถอนตัวไปจากธุรกิจรับสร้างบ้านจำนวนหนึ่ง     


 
คาดการณ์มูลค่าตลาดปี 59

    สมาคมไทยรับสร้างบ้าน คาดการณ์ตลาดรวมรับสร้างบ้านทั่วประเทศในปี 2559 มีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจปรับเพิ่มเล็กน้อย คิดเป็นปริมาณและมูลค่ารวม 1.3-1.4 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 4.6-4.7 พันหน่วย ทั้งนี้ ประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวดี สำหรับปัจจัยบวกและลบที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรับสร้างบ้าน ดูจะมีเพียงการปรับลดลงของราคาน้ำมัน นอกนั้นยังมองไม่เห็นปัจจัยบวกใดๆ

    ขณะที่ปัจจัยลบที่ต้องเฝ้าระวังมีอยู่หลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ภาคธุรกิจส่งออกที่ชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้าภาคการเกษตรลดลง และความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ทั้งหมดล้วนส่งผลทำให้กำลังซื้อภายในประเทศชะลอตัว ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้รัฐบาลจะพยายามเร่งรัดลงทุนเม็กกะโปรเจ็ค แต่เชื่อว่าคงไม่อาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจให้กลับมาคึกคักได้มากนักในปี 2559 โดยเฉพาะภาคธุรกิจเองก็ยังไม่มั่นใจกับทิศทางและสถานภาพการเมืองของประเทศ จึงทำให้ยังชะลอการลงทุนใหม่ๆ เอาไว้อีกระยะหนึ่ง       สำหรับในปี 2559 สิ่งที่ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านควรให้ความสำคัญมากๆ คือการปรับตัว เพื่อให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามและกำลังซื้อที่เชื่อว่าจะยังไม่ฟื้นตัว ตลอดจนสภาพตลาดรับสร้างบ้านที่มีแนวโน้มว่าจะแข่งขันราคากันรุนแรง รวมถึงควรหาทางสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การพัฒนาระบบก่อสร้างให้สามารถสร้างได้รวดเร็วขึ้น ราคาประหยัด ฯลฯ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคที่มีกำลังซื้อจำกัด แต่มีอำนาจการต่อรองสูง 

    นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจ ทั้งในลักษณะธุรกิจเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยอาจรวมกลุ่มกันเป็นชมรม สมาคมการค้า หรือหลายๆ สมาคมรวมตัวกันเป็นสมาพันธ์ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและนำไปสู่การเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างกัน หรือขับเคลื่อนธุรกิจรับสร้างบ้านไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)

RECCOMMEND: MARKETING

เปิดเคล็ดไม่ลับ วิธีทำให้ลูกค้ามี ความรู้สึก & ภาพจำ ที่ดีกับแบรนด์

ในโลกยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันทันทีแบบนี้ ต้องสร้างตัวตน เกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น หรือทำให้แบรนด์ Outstanding มากแค่ไหนถึงจะพอ

รู้ก่อนรวยก่อน เทรนด์สินค้าที่จะขายดีบนออนไลน์ปี 2565

ในปัจจุบันใครๆ ก็ขายออนไลน์ ทำให้มีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมายหลากหลายช่องทาง ในเมื่อมีร้านเกิดขึ้นเยอะก็ต้องมีคู่แข่งเยอะด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่มีที่สิ้นสุด