กระตุ้นยอดขายอย่างไร!! ในวันที่คนไทยยังรัดเข็มขัดและหวั่นใจกับเศรษฐกิจ

Main Idea
 
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ในช่วงนี้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ เริ่มจับจ่ายใช้สอยกันอย่างระมัดระวัง ทั้งประหยัดและซื้อของเฉพาะเท่าที่จำเป็น และนั่นก็ทำให้ฝั่งผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจน้อยลงด้วยเช่นกัน
 
 
มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการทำรายได้ลดลง ทั้งเรื่องการตลาด เงินทุน พฤติกรรมผู้บริโภค หรือแม้แต่วิธีการบริหารจัดการธุรกิจ แต่ไม่ว่าอย่างไร ก็มีแนวทางแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาทำยอดขายได้อยู่ดี 
     ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ เริ่มประหยัดและใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นมากขึ้น ในขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจก็มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจน้อยลง


     จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของ SME ทั่วประเทศ พบว่า ดัชนี TSSI ประจำเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 80.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 79.6 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าฐานที่ 100 สะท้อนถึงผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลวันแม่ อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ และระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นอยู่ดี
     สำหรับดัชนี TSSI คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ทางการค้าและบริการจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น มีการจองที่พักล่วงหน้าสูงขึ้น รวมไปถึงร้านค้า ร้านอาหารคาดว่าจะคึกคักมากขึ้น สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมคาดว่าจะดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ถึงแม้ผู้ประกอบการบางส่วนจะยังคงกังวลในเสถียรภาพของรัฐบาล ทำให้ไม่กล้าลงทุนเพิ่ม


 
  • ส่องปัจจัยที่ทำให้ยอดขายลด

     ในด้านผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ภาคการค้าและบริการ ถึงสาเหตุหลักที่ทำให้กิจการยอดขายลดลง แยกตามประเภทปัจจัย พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายคือ 1. ผู้ประกอบการยังคงใช้การตลาดแบบเดิม 2. มีทุนไม่พอในการรับรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 3. ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยขาย 4. ไม่มีการวางแผนงานการขาย และ 5 ขาดการพัฒนาสินค้า


     ทางด้านปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1. ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 2. พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 3. คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น 4. ช่วงนอกเทศกาลต่างๆ และ 5. เป็นธุรกิจที่กำลังจะตกเทรนด์
 
 
     นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากความเห็นของผู้ประกอบการในภาคค้าส่งมองว่าความเชื่อมั่นรัฐบาลและสภาพอากาศเป็นอีกสาเหตุ ที่ทำให้ยอดขายลดลง รวมถึงผู้ประกอบการในกรุงเทพและปริมณฑลมองว่าความเชื่อมั่นรัฐบาล ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลง ในขณะที่ผู้ประกอบการในภาคใต้มองว่าสภาพอากาศเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลง
 

     เมื่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แล้วจะผู้ประกอบการจะทำอย่างไร? เพื่อแก้ไขปัญหายอดขายลดลง 


 
  •  แนวทางการแก้ไขปัญหายอดขายลดลง จากปัจจัยภายในด้านต่างๆ 

1.  การยังคงใช้การตลาดแบบเดิม แก้ไขปัญหาโดยการขยายช่องทางการขายสินค้า/บริการเพิ่มขึ้น เช่น ตลาดออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบาย 
 
2.  การมีทุนไม่เพียงพอในการรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขปัญหาโดยขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาว ขอเพิ่มวงเงินในการกู้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจหมุนเวียนได้ 
 
3.  การไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยขาย แก้ไขปัญหาโดยการลงทุนนวัตกรรม เทคโนโลยีให้เข้ามาช่วย  


 
  • แนวทางการแก้ไขปัญหายอดขายลดลงจากปัจจัยภายนอก
 
1.  ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการที่รัฐบาลออกโครงการกระตุ้นการใช้จ่าย การกระจายรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
2.  พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมการซื้อ การใช้จ่าย และการชำระค่าสินค้าหรือบริการของลูกค้า  
 
3.  คู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น แก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มช่องทางการรับลูกค้าให้มากขึ้น ปรับแผนการตลาด ปรับตัวให้ทันคู่แข่ง เพิ่มมาตรฐานของร้าน


 
 
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MARKETING

การตลาดของคนเกาหลี ขายของแบบไหน สะกดให้นักช้อปซื้อของจนเพลินกระเป๋า

เวลาพูดถึงการท่องเที่ยวเกาหลี หลายคนก็จะนึกถึงแสงและความโมเดิร์น นึกถึงย่านช้อปปิ้ง แต่รู้ไหมว่าจริงๆ แล้วคนเกาหลีกลับมีวิธีทำการตลาด ขายสินค้าได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน

หายนะทางธุรกิจ บริษัทระดับโลกยังเจ๊ง เมื่อมองตัวเองไม่ออก อาการของ Marketing Myopia

"Marketing Myopia" หรือ การตลาดสายตาสั้น คือ อาการมองตัวเองไม่ออก ซึ่งหลายแบรนด์ธุรกิจเคยตกม้าตายเพราะคำนี้มาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น โกดักที่คิดค้นกล้องดิจิทัลไว้ แต่กลับเก็บไว้เฉยๆ เพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจผลิตฟิล์ม

ลูกค้า นักออกแบบสินค้าที่ดีที่สุดในโลก เปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจได้ยังไง

ในขณะที่หลายธุรกิจกำลังหมกหมุ่นว่าจะผลิตสินค้าอะไรดี จริงๆ แล้วพวกเขามีนักออกแบบที่ดีอยู่ใกล้ๆ ตัวตลอดนั่นเอง ซึ่งก็ไม่ใช่ใคร "ลูกค้า" ของพวกเขานั่นเอง