Starting a Business

7 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

Text : flymetothemoon

     ถ้าใครติดตามข่าวจะเห็นข่าวเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ตลอดเวลา ด้วยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ และในปัจจุบันที่มีธุรกิจเกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสจะเกิดการลอกเลียนแบบกันมากขึ้น SME Startup เลยได้รวบรวมข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและใช้กฎหมายนี้คุ้มครองสิทธิได้

     1. ลิขสิทธิ์ คือการจดสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ตัวเองเป็นคนคิดสร้างสรรค์หรือการจดสิทธิของนักแสดงผู้ถ่ายทอดผลงาน

          ประเภทของงานลิขสิทธิ์ที่กฎหมายแบ่งกำหนดไว้  1วรรณกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.นาฏกรรม 3.ศิลปกรรม 4.ดนตรีกรรม 5.โสตทัศนวัสดุ 6.ภาพยนตร์ 7.สิ่งบันทึกเสียง 8.งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 9.ประเภทงานอื่นๆ ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์และศิลปะ               

          ระยะเวลาการคุ้มครอง : ตลอดอายุของเจ้าของผลงานและอีก 50 ปีหลังจากเจ้าของผลงานเสียชีวิต สำหรับนิติบุคคลจะมีอายุคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่ 50 ปี หลังจากการเผยแพร่ครั้งแรก                                          

          การจดลิขสิทธิ์ : ผลงานจะได้รับการคุ้มครองอัตโนมัติตั้งแต่วันแรกที่เจ้าของผลงานได้สร้างขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ถ้าเจ้าของผลงานมีแผนที่จะใช้ผลงานในการสร้างรายได้ การจดแจ้งว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะทำให้เจ้าของยืนยันสิทธิและป้องกันไม่ให้คนอื่นคัดลอก จำหน่ายหรือทำการแสดงเนื้อหาได้ง่ายขึ้น การยื่นจดลิขสิทธิ์ทำได้ 2 แบบ คือ

          - ยื่นจดออนไลน์ได้ที่ https://copyright.ipthailand.go.th/

          - ยื่นโดยตรงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด

     2. สิทธิบัตร คือหลักฐานสำคัญยืนยันว่าเราได้ประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์

          ระยะการคุ้มครอง : นับตั้งแต่วันยื่นคำขอ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุการคุ้มครอง 20 ปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และอนุสิทธิบัตรมีอายุการคุ้มครอง 6 ปี

     3. แบบผังภูมิของวงจรรวม คือรูปแบบการจัดวางและเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า

           ระยะการคุ้มครอง : 10 ปี

     4. เครื่องหมายการค้า คือเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ที่ใช้แยกแยะและสร้างเอกลักษณ์ให้กับแต่ละสินค้าและการบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม

          ระยะการคุ้มครอง : 10 ปี

     5. ชื่อทางการค้า คือชื่อของธุรกิจหรือแบรนด์ที่ใช้ในการขายสินค้า โดยชื่อที่จดจะต้องมีลักษณะที่พิเศษและไม่แสดงรายละเอียดสินค้า

          ระยะการคุ้มครอง : 10 ปี

     6. ความลับทางการค้า คือข้อมูลที่สามารถสร้างรายได้และไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนภายนอกบริษัท ถ้ามีการเปิดข้อมูลจะทำให้เกิดความเสียหาย

          ระยะการคุ้มครอง : ไม่จำกัดระยะเวลา

     7. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะเด่นของสถานที่ที่ใช้ผลิตสินค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้า เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง

           ระยะเวลาการคุ้มครอง : ไม่จำกัดระยะเวลา

           ทั้งนี้การจดทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม : ทำได้ 2 แบบ คือ

         1. ยื่นจดโดยตรงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด

         2. ยื่นส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup