กระทรวงวิทย์ฯ จับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชนปั้น OTOP IGNITE หนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 77 จังหวัดสู่เวทีโลก
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือหน่วยงานภาครัฐ  “สจล.-สนช.” และภาคเอกชน “สยามพิวรรธน์” เปิดตัวโครงการ OTOP IGNITE (โอทอป อิ๊กไนท์) จุดประกายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล เผยได้แนวคิด OVOP โอทอปญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน ตั้งเป้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครบ 77 จังหวัด 77 ผลิตภัณฑ์

     รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ริเริ่มโครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม และการประกวด MOST Innovation OTOP Awards ๒๕๖๐ หรือ OTOP IGNITE เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่สากล และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าจะมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดครบ 77 จังหวัด 77 ผลิตภัณฑ์

     “OTOP IGNITE จะช่วยยกระดับ OTOP ไทยให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ มีนวัตกรรม ความทันสมัย ความสวยงาม ความน่าใช้งาน มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจะจุดไฟในตัวผู้เข้าร่วมโครงการด้วยความรู้และความสนุกที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้อยากทำผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ๆ และให้ลงมือทำจริงๆซึ่งได้ต้นแบบมาจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ One village One product (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของเมืองโออิตะประเทศญี่ปุ่น โดยจะเชิญชวนให้คุณคิด คิดให้แตกต่าง คิดให้โดดเด่น คิดให้ยั่งยืน และคิดออกมาแบบทำได้จริงซึ่งจะสร้างชื่อให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คิดโดยคนไทย ใช้ของไทย ทำโดยคนไทย และมีความเป็นไทย ที่ได้รับการยอมรับและขายได้ทั่วโลก”

     ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ “ประชารัฐ ร่วมใจ ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ที่มีหน่วยงานถึง 35 หน่วยงานให้เกียรติกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาร่วมเป็นพันธมิตรในการยกระดับโอทอป โดยกระทรวงวิทย์ฯ ได้โจทย์สองข้อคือ 1.คูปองวิทย์เพื่อโอทอปที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่มโอทอปที่เป็นการทำงานในเชิงตั้งรับ และ 2.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีพันธมิตรจาก MOU OTOP ที่ตั้งใจจะมาทำงานด้วยกัน จึงได้ต่อยอดเกิดโครงการ OTOP IGNITE นี้ขึ้น

     รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการ OTOP IGNITE สจล. รับหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการที่จะพลิกโฉมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบใหม่ โดยการผนวกหลักสูตรการอบรมเอสร้างมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน รวมทั้งวางแผนงานการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในรูปแบบผลิภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ และรูปแบบธุรกิจ โดยจะใช้ความเป็น Master of Innovation เปิดมิติใหม่ของ OTOP ในโครงการ OTOP IGNITE นอกจากนี้ ยังมีการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ความต้องการจาก สจล. และเครือข่ายมาเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นำไปสู่การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายมุมองแนะนำแนวทาง เพื่อจะนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และการขายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

     ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สนช.ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เนื่องจากสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ซึ่งนับว่าเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพาสังคมฐานความรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่จุดประกายจากนวัตกรรม ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างคุณค่าของนวัตกรรมจากการถ่ายทอดประสบการณ์และตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการโอทอป ซึ่งจะสามารถสร้างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น แนวคิด แรงบันดาลใจ พร้อมต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังริเริ่มให้มีการประกวดประเภทใหม่ด้านนวัตกรรมการบริการและการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างให้เกิดแนวคิดใหม่และสิ่งที่ท้าทายใหม่ตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการโอทอป ตลอดจนการสนับสนุนการผลักดันสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้านวัตกรรมชุมชนทั้งในและต่างประเทศ

     นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านการค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าระดับโลกซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานถึง 58 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้ตอบแทนให้กับสังคม ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง สร้างคุณค่า” เพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับขีดความสามารถและเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศชาติ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งใน ๓๕ องค์กร ที่ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ “ประชารัฐ ร่วมใจ ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 

     “สยามพิวรรธน์ รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการ OTOP IGNITE ในการให้ความรู้ทางการตลาดและบรรจุภัณฑ์ ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ จัดแสดงสินค้าและงานแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ให้การสนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้ชนะประกวด MOST's Innovation OTOP Award 2017 และผลักดันให้ผลงานของผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายในตลาด โดยผลงานที่โดดเด่นจะได้รับโอกาสการทดลองวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในศูนย์การค้าเครือสยามพิวรรธน์ ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการตามนโยบายที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการณ์ไทยที่มีความสามารถมาโดยตลอด”

     โครงการ OTOP IGNITE  ได้เปิดรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่จำกัดอายุที่มีฐานการผลิต โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้–14 สิงหาคม 2560 และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.otop-ignite.com หรือโทร 086-305-9000, 081-622-9606

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

รวมไอเดียต่อยอดธุรกิจ อาหารแปรรูปจากแมลง รับเทรนด์ Super Food ทั่วโลกมีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท

เชื่อว่าในอนาคตการกินแมลงจะเป็นเรื่องธรรมดา และอาจมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้   รู้ไหมว่าตลาดแมลงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะโลกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร ทำให้คนต้องหันมาบริโภคแมลงกันมากขึ้น

6 เรื่องจริงที่น่ากลัวของผู้ประกอบการ ด้านมืดที่อยู่เคียงข้างความสำเร็จการทำธุรกิจ

เรามักได้อ่านหรือได้เห็นเรื่องราวของนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ๆ หลายๆ คนว่าต้องทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ แต่มันมีความจริงที่เป็นด้านมืดของการเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีใครอยากพูดถึงมากนัก ว่าการเป็นมนุษย์เจ้านายนั้นต้องแข็งแกร่งเพียงใด