SME Thailand Big Knowledge Day 2015 (มหกรรมความรู้เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี)

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ เอสโซซิเอทส์ กล่าวว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะจัดงานมหกรรมความรู้เพื่อผู้ประกอบการ SME เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการและผู้คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจอยาก..
       เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่  นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ เอสโซซิเอทส์ กล่าวว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะจัดงานมหกรรมความรู้เพื่อผู้ประกอบการ SME 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการและผู้คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้งาน SME Thailand Big Knowledge Day 2015 เสริมจุดต่าง สร้างโอกาสทางธุรกิจ พบกัน 27-28 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00-20.00 น.