ซิป้าจัดหาเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ


    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการวงเงินค้ำประกันมูลค่า 10,000 ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ 400 ราย
 
    หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของสำนักงานงานส่งเสริมอุตสาหกรรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า คือการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านไอซีทีให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับผู้ประกอบการในต่าง

ประเทศได้ ซึ่งการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนก็เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

    ชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี ผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการไอซีทีนั้น เป็นหนึ่งในโครงการ

ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy โดยแบ่งมาตรการส่งเสริมออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

    1. การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ความร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในการผลักดันผู้ประกอบการเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้สิทธิ์นี้จะได้รับประโยชน์หลาย

ด้าน เช่น เมื่อผู้ประกอบการประกอบธุรกิจและได้กำไรในแต่ละปี สามารถถือเงินไว้เพื่อใช้เป็นสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้ โดยที่ยังไม่ต้องชำระภาษีเงินได้ประจำปี

    2. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นมาตรการที่ซิป้าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปัญญา โดยซิป้าจะมีทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับกับการจดแจ้งลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกละเมิด ซึ่งถ้าดำเนินการ

ผ่านซิป้าจะใช้เวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ จากระยะเวลาปกติจะใช้เวลา 1-2 เดือน และจะมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการที่เรียกว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

    3. การสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นมาตรการที่สนับสนุนและจัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ ซึ่งล่าสุดซิป้าได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำ ทั้งธนาคารกสิกรไทยและเอสเอ็มอีแบงก์ เพื่อ

สนันสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการในรูปแบบของวงเงินค้ำประกันมูลค่า 10,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 2 ปีและมีเป้าหมายการสนับสนุนผู้ประกอบการประมาณ 400 ราย
     ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย โดยธนาคารกสิกรไทยได้ผลักดันผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความสะดวกมากขึ้น เช่น 

การโอนสิทธิ์การรับเงิน สัญญาให้ทุน สัญญาร่วมทุน สัญญาจ้าง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำสัญญาดังกล่าวมาขอเงินกู้กับธนาคารกสิกรไทย โดยใช้สัญญากับซิป้าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑสินเชื่อแบบ Clean 

Loan ดอกเบี้ยต่ำที่ให้วงเงินสินเชื่อกับผู้ประกอบการโดยไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน 

    ส่วนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้อนุมัติโครงการค้ำประกันผู้ประกอบการที่เรียกว่า Startup Innovation วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์หรือผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งที่เป็น

ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการสามารถสมัครเข้าโครงการนี้ได้ ด้วยการแสดงตัวตน มีผลิตภัณฑ์ มีลูกค้าอย่างน้อย 1 ราย ในระยะเวลา 2 ปี เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีคนไทยถือหุ้นในสัดส่วน 51% ขึ้นไป 

    ภายใต้โครงการดังกล่าว ซิป้ามีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบด้านไอซีที 200 รายในปี 2559 และอีก 400 รายในปี 2560 รวมระยะตลอดโครงการ 2 ปี คาดว่าจะสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการได้ 600 ราย
 
    ชัยณรงค์กล่าวว่า การสนับสนุนผู้ประกอบการไอซีทีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมีจุดประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกิดการขยายตัว ซึ่งในปีแรกอาจจะได้ผลไม่มากนัก แต่ก้าวสู่ปีที่ 2 และปีที่ 3 เชื่อว่าโครงการจะมีขนาดใหญ่

ขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากขึ้น และเชื่อว่าภาครัฐจะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยงบประมาณที่มากขึ้นด้วย 

    โครงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์เป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญของซิป้า ที่ดำเนินการภายใต้แนวทางแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบ

การการมีความพร้อมในการก้าวสู่ Digital Economy 
................................
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายมาตรการส่งเสริม 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   
โทร  0 2141 7101 ,0 2141 7199 
e-mail: bpd@sipa.or.th 
www.fabook/SIPA.THAILAND
Website : www.sipa.or.th

RECCOMMEND: TECH

จาก Vending Machine สู่รถขายสินค้าอัตโนมัติไร้คนขับ ไอเดียต่อยอดธุรกิจของชาวญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ว่ากันว่ามีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 1 เครื่องต่อ 34 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดได้มีการคิดรถขายสินค้าอัตโนมัติเคลื่อนที่ออกมาแล้ว

ListenField นวัตรรมช่วยเกษตรกร ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศ ขั้นกว่าของการทำไร่ยุคสมาร์ทฟาร์ม

ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย แต่สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจภาคการเกษตรของไทยต้องประสบไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือ ความไม่แน่นอนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ ทำให้วิถีชีวิตของเกษตรกรถูกแขวนไว้บนความเสี่ยง จนเกิดเป็นปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

มาแล้ว หุ่นยนต์ทำสปาเก็ตตี้ ตัวช่วยใหม่ธุรกิจร้านอาหาร หนึ่งจานใช้เวลาแค่ 45-75 วินาที

ธุรกิจร้านอาหารเวลาที่มีลูกค้าเยอะ ก็มักจะเจอปัญหาทำอาหารไม่ทันลูกค้า ลูกค้าต้องรอเป็นเวลานานๆ ทำให้สร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กลับลูกค้าแล้ว อาจทำให้ลูกค้าไม่กลับมากินร้านคุณอีกเลยก็ได้