Finanace

3 ปัจจัยการเงินที่ Startup ต้องไม่มองข้ามก่อนเปิดธุรกิจ

Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ


 

Main Idea
 
  • เรื่องการเงินในการทำธุรกิจเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของบริษัท ซึ่งหลาย Startup มักตกม้าตายจากเรื่องนี้
 
  • ดังนั้น เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ต ไม่ควรมองข้าม 3 ปัจจัยสำคัญทางการเงินดังต่อไปนี้

 

     หากการทำธุรกิจเป็นเหมือนคนคนหนึ่ง การดำเนินการก็เปรียบเสมือนกับร่างกาย ขณะที่กลยุทธ์เป็นเหมือนกับมันสมอง และการเงินคือเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของบริษัท ซึ่ง Startup มักทำได้ดีใน 2 เรื่องแรก แต่กลับตกม้าตายและพลาดจากการได้รับเงินทุน เพราะขาดความรู้ในเรื่องสุดท้ายอย่างการเงินและการบัญชี และเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ต เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม 3 ปัจจัยสำคัญทางการเงินดังต่อไปนี้


     1. การคาดการณ์ทางการเงิน

         ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คนทำธุรกิจต้องใส่ใจ เพราะการคาดการณ์ให้เห็นถึงผลกระทบทางการเงินอย่างน้อยในระยะ 5 ปีแรกของการทำธุรกิจ จะทำให้เจ้าของกิจการรู้ว่าควรจะเดินต่อหรือหยุดตั้งแต่ตอนนี้ดี ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณานั้นก็คือ ข้อสมมติฐานต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ กำไรและขาดทุน กระแสเงินสดและตัวชี้วัดการดำเนินการ โดยควรตั้งเป้าหมายของแต่ละปีตามหลัก SMART ได้แก่ มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) สามารถวัดผลได้ (Measurable) มีความเป็นไปได้ (Attainable) ตั้งอยู่บนความเป็นจริง (Realistic) และมีขอบเขตเรื่องเวลา (Time-Bound) เพื่อช่วยให้การคาดการณ์นั้นไม่หลงทิศทางและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด


     2. งบประมาณ

         งบประมาณจะเน้นถึงการไหลเข้าและออกของกระแสเงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะต้องเจอกับปัญหาหนี้สินหรือล้มละลายในภายหลัง ซึ่งการคาดการณ์ทางการเงินที่ดีนั้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณที่ดีได้ แต่เนื่องจาก Startup ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในด้านการเงินเท่าที่ควร ดังนั้น การคาดการณ์ไปที่เรื่องของกระแสเงินสดที่จะไหลเข้าและไหลออก จะช่วยให้การทำงบประมาณนั้นง่ายขึ้น ที่สำคัญอย่าลืมพิจารณาถึงเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บที่ต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อมีเงินไหลเข้าสู่ธุรกิจด้วย 


     3. แผนธุรกิจ
 
         แม้ 2 ปัจจัยแรก จะสามารถพึ่งพาอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือนักบัญชีที่มีอยู่ในทีมได้ แต่เพื่อให้ธุรกิจออกเดินทางได้อย่างมั่นคงมากขึ้น Startup ต้องมีการวางแผนการดำเนินการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็เช่นเดียวกันที่ต้องอาศัยการได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำให้เห็นว่ายังมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่ยังตกหล่นและต้องพิจารณา ดังนั้น การจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจตั้งแต่ต้น จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการสร้างความมั่นใจสำหรับการออกสตาร์ตที่ดีได้    
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup