Finanace

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ปั้น Startup รุ่นเยาว์ ด้วย Youth Startup Fund


 

Main Idea
 
  • การแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจวันนี้ ต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ดังนั้นการสร้างผู้ประกอบการที่มีแนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมีความสำคัญ
 
  • วันนี้จะขอพาไปทำความรู้จักกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) กองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup ผ่านการพูดคุยกับ   ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
      เมื่อคลื่นเทคโนโลยีดิจิทัลได้นำพาความเปลี่ยนแปลงมาอย่างมากมาย ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจนั้นหากไม่ปรับตัวก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะต้องพ่ายในการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้การบ่มเพาะเยาวชนที่มีแนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จึงมีความสำคัญ และทำให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup และมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ


     โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงแนวคิดกองทุนยุวสตาร์ทอัพว่า “อยากจะมีกองทุนให้น้องๆ ในมหาวิทยาลัยหรือเด็กที่เพิ่งเรียนจบไปแล้วไม่นาน สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็น Startup ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการได้”


     ทั้งนี้ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลักคือ 1.โครงการ Startup Thailand League เป็นการพัฒนา บ่มเพาะ การประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษา และ 2.โครงการ Pre-Seed Funding ซึ่งเป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง ในรูปแบบเงินอุดหนุนสมทบบางส่วนแบบให้เปล่า (90/10) โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่มี 1 ในผู้ถือหุ้นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย


     อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กองทุนยุวสตาร์ทอัพช่วยผู้ประกอบการสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดวางโปรแกรมการให้ทุนไว้ 3 โปรแกรมหลัก ได้แก่


     1. Incubators Incentive Program ทุนให้เปล่า เพื่อช่วยเหลือในการจัดตั้งบริษัทและพัฒนาต้นแบบ ซึ่งเป็นการให้ทุนเพื่อดำเนินการพัฒนา Prove of Concept ผ่าน Incubator ที่ได้รับการรับรองเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวมโครงการ


     2. University Seed Grant Program ทุนให้เปล่า เพื่อพัฒนาต้นแบบซึ่งเป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ทั้งด้าน เทคโนโลยีและด้านธุรกิจ (Prove of Concept Idea) เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวมโครงการ


     3. Innovation Labs Program ทุนให้เปล่า เพื่อนำไปซื้อบริการด้านเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวมโครงการ

     “ทุนโครงการยุวสตาร์ทอัพแบ่งเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ ช่วงก่อนที่จะตัดสินใจจดทะเบียนนิติบุคคลกับช่วงหลังจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งช่วงก่อนจดทะเบียนนิติบุคคลมีเป้าหมายหลักคือ ต้องการให้เด็กๆ มีเวทีปล่อยของ เช่น มีไอเดียมานำเสนอ แล้วได้เงินทุนไปก้อนหนึ่ง แต่ถ้าจริงจังจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการรับรองศูนย์บ่มเพาะในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ศูนย์ให้ทุนกับธุรกิจในขั้น Idea Stage และการพัฒนาต้นแบบกับทีมสตาร์ทอัพ ซึ่งตอนนี้เราให้การรับรองศูนย์บ่มเพาะไปแล้ว 16 แห่งทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันเอกชน หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการเร่งการเติบโตในเรื่ององค์ความรู้ การให้เงินสนับสนุนการทำโปรเจกต์เพื่อทดสอบไอเดียธุรกิจ ผ่านมหาวิทยาลัยและหน่วยงานบ่มเพาะ รวมไปถึงการใช้แล็บและเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่อจากนั้นจะเป็นการให้ทุนสำหรับดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในการพัฒนาต้นแบบ และ Minimal Viable Product โดยโครงการยุวสตาร์ทอัพจบที่การส่งน้องไปอยู่กับนักลงทุนในรอบ Pre-Seed”


     สำหรับกลุ่มเป้าหมายของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ดร.พันธุ์อาจ บอกว่า คือกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปริญาตรี-โท-เอก โดยผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนทุนอุดหนุน ต้องเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่มี Co-Founder เป็นนิสิต นักศึกษาปัจจุบัน หรือจบการศึกษาภายใน 2 ปี ที่สนใจจะประกอบธุรกิจด้วยนวัตกรรม


     สุดท้ายนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ยังฝากทิ้งท้ายถึงน้องนักศึกษาด้วยว่า กองทุนนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นกองทุนสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ภาครัฐจัดให้ รูปลักษณ์ของกองทุนอาจจะไม่ได้ดูเท่ แต่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองการค้นหาตัวตนของเด็กๆ ที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการ โดยจะช่วยสนับสนุนตั้งแต่วันแรกที่เป็นแค่ไอเดียจนกระทั่งพัฒนาโปรดักต์ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง


     กองทุนยุวสตาร์ทอัพ นอกจากจะให้การสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการได้แล้ว ยังได้สร้างเวทีแสดงความสามารถของคนรุ่นใหม่ออกมาอีกมากมาย เช่น Youth Ted Talk, Youth Policy Pitching และ Meet the CEO ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการจะประกอบด้วย การพัฒนา การบ่มเพาะ และการเร่งสร้าง Startup ที่มีศักยภาพได้ พร้อมทั้งยังให้การสนับสนุนทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการต่างๆ ที่คิดขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup