Finanace

เทคนิคการจัดการกระแสเงินสดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

 เรื่อง เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ


    กระแสเงินสดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจ เจ้าของกิจการหลายแห่งเผชิญปัญหาธุรกิจสะดุดเพราะกระแสเงินสดขาดมือ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่อาจไม่ได้มีนักบัญชีคอยช่วยดูเรื่องการเงิน ผู้ประกอบการเองควรมีหลักในการจัดการกระแสเงินสด เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปแบบไร้ปัญหา

    * ควรรู้จำนวนกระแสเงินสดในบัญชี และป้องกันเงินรั่วไหลโดยเลือกหักค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ

    * คำนวณรายจ่ายประจำเดือนและจดลงบนปฏิทิน ควบคุมรายจ่ายและอย่าลืมกันเงินสดสำหรับรายจ่ายประจำเดือน

    * อย่าคาดหวังว่าจะได้รับเงินตรงตามเวลา สำรองเงินเผื่อระยะเวลาจ่ายเงินล่าช้าประมาณ 2 สัปดาห์    

    หากจำเป็นต้องกู้เงินจากกองทุน หาโอกาสพูดคุยกับผู้ให้ยืมตัวต่อตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และต้องรู้ระยะเวลาของวงเงิน พยายามยื้อรยะเวลาให้นานที่สุดเพื่อนำเงินมาสร้างธุรกิจ
    * ถ้าเป็นไปได้เรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้า 

    * อย่าวัดสถานะธุรกิจจากงบการเงินโดยละเลยกระแสเงินสด
    
    * สำคัญที่สุดคือเมื่อเผชิญสภาวะกระแสเงินสดขาดมือ ตั้งสติ ประเมินแหล่งที่มาของรายรับและช่วงเวลาที่จะได้รับเงิน พร้อมบริหารธุรกิจแบบรัดเข็มขัด


Create by smethailandclub.com
#SMEs #Startup #Money #เอสเอ็มอี #ธุรกิจขนาดเล็ก