Starting a Business

​บันได 7 ขั้นสู่แผนการตลาดที่ยอดเยี่ยม

 เรื่อง : ก้อย&เอิน

    หากคุณเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการมีที่ยืนในตลาดเพื่อต่อสู้กับบรรดายักษ์ใหญ่ทั้งหลาย หนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการวางแผนการตลาดที่สื่อสาร ได้อย่างชัดเจน ว่าคุณคือใคร ผลิตสินค้าหรือบริการอะไร ใครต้องการสินค้าของคุณ และทำอย่างไร ถึงจะเรียกความสนใจจากลูกค้าได้ ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นได้หากคุณสามารถผสมผสานกระบวนการวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำตาม 7 ขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1.กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

    คุณต้องเริ่มต้นวางแผนการตลาดด้วยการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าคือใคร โดยพยายามกำหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของลูกค้ากลุ่มนี้ให้ละเอียดที่สุด เช่น ชาย/หญิง, เด็ก/หนุ่มสาว/คนแก่, โสด/แต่งงาน หรือประกอบอาชีพอะไร เป็นต้น

2.วางตำแหน่งสินค้าหรือบริการ 

    เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้ว ขั้นต่อมาต้องรู้ถึงความต้องการของลูกค้า วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสอบถามโดยตรงว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร และทำไมจึงเลือกใช้สินค้าหรือบริการของคุณ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้เห็นความแตกต่างของคุณกับคู่แข่งขันอย่างรวดเร็ว

 


 

3.สร้างเครื่องมือสื่อสารการตลาด 

    วางแผนสร้างเครื่องมือสื่อสารการตลาดต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย ไม่ว่า เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ไลน์ รวมถึงจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่มุ่งให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์จากการใช้สินค้าหรือบริการของคุณ

4.กำหนดเป้าหมายการขาย 

    ก่อนกำหนดเป้าหมายการขาย คุณต้องศึกษาและสอบถามเพิ่มเติมจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณ ถึงวิธีการที่เขาเหล่านั้นจะสนใจและยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการของคุณ ซึ่งคุณต้องศึกษาข้อมูลให้แน่ใจก่อนจากนั้นจึงดำเนินการขาย

5.สร้างความพันธ์กับสื่อ 

    วางแผนสร้างความสัมพันธ์กับสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าว ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ เพื่อให้เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ที่ช่วยในการกระจายข่าวการนำเสนอสินค้าใหม่ การจัดโปรโมชั่น หรือการกิจกรรมการตลาดของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตลอดเวลา
 


6.สร้างเครือข่ายลูกค้า 

    กำหนดวิธีการสร้างความพึ่งพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนเหล่านี้เกิดการบอกต่อสินค้าหรือบริการอย่างเป็นเครือข่าย (ปากต่อปาก) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งควรปลูกฝังและรักษาวัฒนธรรมการบอกต่อให้เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของคุณ

7.ลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 

    หลังจากที่คุณกำหนดแผนการดำเนินงานต่างทั้ง 6 ขั้นตอนแล้วก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติให้ทั้งหมดเกิดผลจริงๆ จากนั้นคุณควรกำหนดปฏิทินการตลาดประจำปี จดการนัดหมายที่สำคัญทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ทุกวันเพื่อให้แผนการตลาดดำเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

Create by smethailandclub.com