Starting a Business

รวมแนวคิด Startup 3 สัญชาติ สร้างโอกาสธุรกิจจาก Fintech

นเรศ เหล่าพรรณราย


     ฟินเทค (Fintech) คือการผสมระหว่างคำว่า Finance กับคำว่า Technology หรือการใช้เทคโนโลยี มาใช้กับการเงินในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นสินค้า บริการ เพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน เพราะเรื่องการเงินถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อได้


      ถ้าพูดถึงภาคการเกษตรถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาทางด้านการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อมายาวนาน จาก pain point นี้ทำให้มีธุรกิจฟินเทคจำนวนมากที่พัฒนาโปรดักต์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ไปดูกันว่าในต่างประเทศและในไทยมีฟินเทคใดบ้างที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจการเกษตร
 
     เครื่องมือระดมทุนให้กับเกษตรกร
 
     iGrow คือแพลตฟอร์ม Crowdfunding สัญชาติอินโดนีเซีย ที่เข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุนที่สนใจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการด้านการเกษตร เช่น อ้อย ทุเรียน ฟาร์มเลี้ยงวัว ฯลฯ แพลตฟอร์มจะเป็นผู้ประเมินผลตอบแทนให้กับนักลงทุนพิจารณา
 

     ผลประโยชน์ที่ได้คือนักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงเงิน ส่วนเกษตรกรก็ได้รับแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนต่ำมาใช้ในการเพาะปลูกแทนที่จะกู้เงินจากธนาคารแต่แลกกับการเสียหุ้นส่วนในโครงการไปบางส่วน การใช้บริการก็เพียงแค่สมัครผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น
 
     บทบาทของ iGrow ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวกลางจับคู่เกษตรกรกับนักลงทุนเท่านั้นแต่ยังช่วยดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม เช่น จัดหาคู่ค้า ตลาดใหม่ๆ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกด้านไม่ใช่เพียงแค่เงินทุน
 

      นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2014 ได้ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรไปแล้ว 2,000 รายที่สำคัญคือช่วยลดภาระหนี้สินของเกษตรกรที่เคยต้องกู้ยืมราคาแพง
 
     เครื่องมือการเงินประกันราคาสินค้าเกษตร
 

     สินค้าเกษตร ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) อย่างหนึ่งที่ราคามีความผันผวนสูง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะสภาวะอากาศ ส่งผลให้ราคามีการเหวี่ยงตัวสูง อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถึง 20-30% ต่อปี ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่อาจจะประสบกับภาวะขาดทุน
 

     Stable ฟินเทคสัญชาติอังกฤษได้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เข้ามาช่วยประกันราคาสินค้าเกษตรให้กับทั้งสองฝั่งคือผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) หรือสิทธิในการบริหารจัดการกรอบราคา (Options)


     ตัวอย่างเช่น ผู้ขายตกลงที่จะขายผลิตผลทางการเกษตรในราคากิโลกรัมละ 100 บาท
 
     Stable จะเข้ามาจัดการเรื่องของหลักประกันที่จะต้องวางล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันได้ เนื่องจากสถาบันการเงินทั่วไปมักจะมองข้ามที่จะช่วยเหลือเกษตรรายย่อยในรูปแบบดังกล่าวเพราะวงเงินที่เล็กน้อยเกินไป
 

     ปัจจุบัน Stable ให้บริการกับเกษตรกรไปแล้วกว่า 15 ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร บราซิลและออสเตรเลีย มีจำนวนการทำสัญญาประกันราคากว่า 1,000 สัญญาต่อเดือน 

     Machine Learning จัดการปัญหาสินเชื่อเกษตรกร


     Startup สัญชาติไทย Ricult เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรกับสถาบันการเงิน โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีในการวิเคราะห์ ซึ่งจะใช้ดาวเทียมในการเก็บข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก จากนั้นจะคาดการณ์ผลผลิตและรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนำมาประมวลผลเป็น Credit Score
 

     Credit Score จะประกอบไปด้วยความสามารถในการชำระเงินกู้คืนและความตั้งใจที่จะชำระเงินกู้ เมื่อได้คะแนนออกมาแล้วก็จะใช้เป็นตัวชี้วัดให้กับธนาคารเป็นผู้พิจารณาปล่อยกู้ต่อไป
 
     แนวความคิดนี้ถือว่าเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรให้มีหลักประกันเพียงพอที่จะยื่นกู้ เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่ไม่ค่อยปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรรายย่อยเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและไม่ค่อยมีหลักประกันที่ทำให้เชื่อมั่นว่าจะมีความสามารถในการคืนเงินกู้ได้
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup