sme อาเซียน #ตะลุยมาเลเซีย คุยกับเจ้าของร้าน Occubite Muffin&Coffee

พาลงใต้ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เพื่อพูดคุยกับเจ้าของร้าน Occubite Muffin&Coffee แฟรนไชส์สัญชาติมาเลย์ ไปดูกันว่าเขามีวิธีการบริหารธุรกิจอย่างไร และเตรียมพร้อมในการรับมือ AEC อย่างไร

      รายการเซียนธุรกิจ ในช่วง SME อาเซียน พาลงใต้ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เพื่อพูดคุยกับเจ้าของร้าน Occubite Muffin&Coffee แฟรนไชส์สัญชาติมาเลย์ ไปดูกันว่าเขามีวิธีการบริหารธุรกิจอย่างไร และเตรียมพร้อมในการรับมือ AEC อย่างไร