SME อาเซียน # Enya Bijoux เครื่องประดับฝีมือสาวบรูไน

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 แนะนำให้รู้จักผู้ประกอบการสาวชาวบรูไน "Yurisna Abdullah" เจ้าของเครื่องประดับทำมือ "Enya Bijoux".ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 แนะนำให้รู้จักผู้ประกอบการสาวชาวบรูไน "Yurisna Abdullah" เจ้าของเครื่องประดับทำมือ "Enya Bijoux".