SME อาเซียน # Infini Tea ชาไข่มุก Made in Jakarta

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 พาท่านผู้ชมไปรู้จักแบรนด์ชาไข่มุกสัญชาติอินโดนีเซียชื่อว่า InfiniTea ซึ่งเพิ่งก่อตั้งได้เพียง 1 ปีเท่านั้น (ก่อตั้งเดือนมิถุนายน 2556) จากอดีตมนุษย์เงินเดือนหญิงชาวอินโดนีเซีย ชื่อว่า Angelia Sri Maryati ที่เห็นโอกาสทางธุรกิจจากความ..

 


ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 พาท่านผู้ชมไปรู้จักแบรนด์ชาไข่มุกสัญชาติอินโดนีเซียชื่อว่า InfiniTea ซึ่งเพิ่งก่อตั้งได้เพียง 1 ปีเท่านั้น (ก่อตั้งเดือนมิถุนายน 2556) จากอดีตมนุษย์เงินเดือนหญิงชาวอินโดนีเซีย ชื่อว่า  Angelia Sri Maryati ที่เห็นโอกาสทางธุรกิจจากความนิยมดื่มชาไข่มุกของบรรดาเด็กวัยรุ่นชาวอินโดนีเซีย จึงบินไปเรียนวิธีการทำชาไข่มุกถึงไต้หวันแล้วกลับมาเปิดกิจการของตัวเอง