Startup Thailand 2017 Scale Up Asia

รายการเซียนธุรกิจ นจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 - ฟิล ปรัชญา บุกกระทรวงวิทย์ฯ เพื่อร่วมพูดคุยกับดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงแนวนโยบายในการสนับสนุนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ Startup และความพร้อมในการจัดงาน Startup Thailand 2017 ระหว่า..
รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 - ฟิล ปรัชญา บุกกระทรวงวิทย์ฯ เพื่อร่วมพูดคุยกับดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงแนวนโยบายในการสนับสนุนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ Startup และความพร้อมในการจัดงาน Startup Thailand 2017 ระหว่าง 6-9 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี