MTEC มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจไทย

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 - ฟิล ปรัชญา พาไปจับเข่าคุยกับสองผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC สวทช. ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล และดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย ร่ว..
รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 - ฟิล ปรัชญา พาไปจับเข่าคุยกับสองผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC สวทช. ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล และดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย ร่วมถึงผลงานการจัดโครงการประกวด ITCi Awards

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี