อาเซียน-จีน เพิ่มกลไกแก้ปัญหาการค้า

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีการประชุมผู้นำอาเซียน-จีน ครั้งที่ 15 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ได้ลงนามพิธีสารอาเซียน-จีน 2 ฉบับ ฉบับแรกคือ พิธีสารเพื่อผนวกข้อบทอุปสรรคเทคนิคต่อการค้า และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เข้าไปในความตกลงด้านการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน หรือพิธีสาร SPS/TBT และอีกฉบับได้แก่ พิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ทั้งนี้ พิธีสารทั้งสองฉบับจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2556

อาเซียน+6 เปิดโอกาสการค้า- SMEs ไทย

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงโอกาสทางการค้าของไทยภายใต้การจัดทำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership หรือเรียกว่า“RCEP”) หรืออาเซียน+6 ว่า เป็นความตกลงที่จะพัฒนาต่อยอดจากความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนมีอยู่ 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ให้เป็นความตกลงการค้าเสรีร่วมกันฉบับเดียว โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ครอบคลุมทุกมิติการค้า (สินค้า บริการ ลงทุน มาตรการการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ) หากการเจรจาประสบความสำเร็จ RCEP จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนได้มากยิ่งขึ้น

เอกชนจี้รัฐปราบโกงกินเลิกผูกขาดใช้เส้นสาย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นกล่าวในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2556 กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก หัวข้อ สกัดภัยคอร์รัปชั่นเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไทย จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ว่า ถ้าปราบคอร์รัปชั่นไม่ได้ การพัฒนาประเทศคงไม่สำเร็จ เมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว ฮ่องกงและสิงคโปร์มีการปราบคอร์รัปชั่นมาก แต่ประชาชนในประเทศของเขากดดันรัฐบาลอย่างจริงจังเพื่อปราบปรามคอร์รัปชั่น ซึ่งขณะนี้อันดับการคอร์รัปชั่นสะท้อนให้เห็นความอ่อนแอ การรั่วไหลของงบประมาณมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ส.อ.ท.เสนอ 4 มาตรการเยียวยา SMEs

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ที่ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ข้อสรุป 4 ข้อที่จะเสนอให้รัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย จัดตั้งกองทุนจ่ายชดเชยส่วนต่างค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ประกอบการ 2.ลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด โดยลดเงินสมทบประกันสังคมเหลือฝ่ายละ 2.5% เป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งให้สามารถนำค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระภาษีได้ 2 เท่า และคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% เฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทันที 3 ปี และให้ลดภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ลง 50% เป็นเวลา 3 ปี

ครม.ไฟเขียว 1 ม.ค. 56 ขึ้นค่าจ้าง 300 บาททั่วปท.

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ใน 70 จังหวัด โดยมีผลในวันที่ 1 ม.ค. 2556 เพื่อให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ และครม.ยังเห็นชอบให้ขยายการใช้มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจเพื่อลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้าง ซึ่งเป็นมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการเดิมที่ ครม. เคยเห็นชอบไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทใน 7 จังหวัดเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2555 ออกไปอีก 1 ปี

สสว.วาง 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ปี 57

นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดการประชุมชี้แจงทิศทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ปี 2557 ขึ้น เพื่อชี้แจงประเด็นการส่งเสริมที่มุ่งเน้นและการจัดทำโครงการส่งเสริม SMEs อย่างมีบูรณาการ ภายใต้แผน เสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะขอรับงบประมาณจาก สสว. ในการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน SMEs ให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางการส่งเสริม SMEs ตามความต้องการและศักยภาพของพื้นที่

กรมศุลฯแนะผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ AEO

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO หรือ Authorized Economic Operator เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการในปลายปี 56 ว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งองค์กรโลกหรือ World Customs Organization (WCO) จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกทางการค้าโลก ที่เรียกว่า SAFE โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกทางการค้าตลอดเส้นทางการขนส่ง