Digital Marketing

อยากทำธุรกิจให้รุ่ง 4 วิธีคิดนี้ช่วยได้

Text : Duckkiez_Oil


 
     นอกจากความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ทำ วิธีคิดที่ดีก็ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจเช่นกัน เพราะวิธีคิดเปรียบเหมือนแนวทางที่นำผู้ประกอบการไปสู่เส้นชัยของความสำเร็จ และ 4 วิธีคิดที่จะแนะนำต่อไปนี้เป็นวิธีคิดที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องมี

     1. พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีคิดอยู่เสมอ การยึดติดกับวิธีคิดเดิมๆ ที่เคยสร้างความสำเร็จให้กับเราไม่ใช่เรื่องผิด แต่หากวันใดที่วิธีคิดนั้นไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้อีก หรือใช้แก้ไขปัญหาไม่ได้ ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่ โดยวิธีคิดใหม่นี้ต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นได้

     2. มองอนาคตของธุรกิจให้ออก เพราะทำให้ผู้ประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น และรู้ว่าต้องดำเนินธุรกิจไปในทิศทางไหนจึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในทางกลับกัน ถ้าผู้ประกอบการมองอนาคตของธุรกิจไม่ออกก็จะทำธุรกิจไปอย่างไร้เป้าหมาย ส่งผลให้ธุรกิจพังได้

     3. มีแผนสำรองให้เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราไม่รู้ว่าในอนาคต ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว และจะมีปัญหาอะไรบ้างให้ต้องแก้ไข ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดจึงหนีไม่พ้นการคิดแผนสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
 
     4.ทำธุรกิจด้วยทฤษฎี Game Theory เพราะทำให้ผู้ประกอบการมองออกว่าคู่แข่งของธุรกิจคือใคร การ แข่งขันครั้งนี้จะมีผลได้-ผลเสียอย่างไร และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากน้อยแค่ไหน เมื่อมองเกมออกก็จะประเมินสถานการณ์การแข่งขันได้ และรู้ว่าต้องรับมือกับคู่แข่งอย่างไรจึงจะชนะ

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี