Digital Marketing

รู้จัก Alternative Data ข้อมูลที่ใช้กู้สินเชื่อดิจิทัลแบบไม่ต้องพึ่งสลิปเงินเดือน

Text: Neung Cch.
Main Idea
 
  • เพื่อทำลายขีดจำกัดที่การกู้เงินแบบเก่าไม่สามารถเข้าถึงประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำและไม่มีหลักฐานสำคัญอย่างเอกสารเงินเดือน 
 
  • ทำความเข้าใจ Alternative Data ข้อมูลทางเลือกคืออะไรบ้างที่จะนำมาประกอบการกู้สินเชื่อดิจิทัล 


     การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ผู้ประกอบการหรือคนทั่วไปคุ้นเคยคือ ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารสำคัญคือ หลักงานเงินเดือนที่ใช้ประกอบการกู้เงิน ซึ่งการใช้หลักฐานทางเงินเดือนนี้กลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้คนบางกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน หลายคนจำต้องหันไปพึ่งการกู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและยังขาดความปลอดภัย

     ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ถูกมองข้าม เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน

     ทั้งนี้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแก่ผู้บริโภคแต่ละรายรวมไม่เกิน 20,000 บาท และมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแต่ละสัญญาไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม และกำหนดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกันไม่เกิน 25% ต่อปี โดยให้พิจารณาจากข้อมูลทางเลือก (alternative data) เป็นข้อมูลประกอบในการขอสินเชื่อ


     ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำหรับ alternative data หรือข้อมูลทางเลือกที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล นั้นจะพิจารณาจากหลายๆ ส่วนอาทิ ข้อมูลในการชำระหนี้ เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ เพื่อประเมินความสามารถ (ability) หรือความเต็มใจ (willingness) ในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อแทนหลักฐานรายได้หรือหลักประกัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและ SME รายเล็ก เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้นผ่านกระบวนการให้สินเชื่อที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นการสร้างรอยเท้าทางดิจิทัล (digital footprint) ซึ่งจะช่วยต่อยอดไปยังบริการทางการเงินดิจิทัลประเภทอื่นต่อไป สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจะเป็นจุดเริ่มของการนำข้อมูลทางเลือกมาใช้ในการให้บริการทางการเงินและผลักดันระบบการเงินไทยไปสู่ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (digital finance) อย่างเต็มตัว

     “จากข้อมูลของ City business research บอกว่าเริ่มมีการใช้ข้อมูลทางเลือกมากขึ้น อาทิมีการนำภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลความคิดเห็น ทัศนคติ พฤติกรรมใช้เงิน การเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา ตรงนี้คือพื้นที่ใหม่ แต่การที่จะทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จได้ดี คงต้องมีการปรับตัวทั้งสองฝั่งผู้ให้กู้และผู้ขอกู้เงิน อาทิ ผู้ให้กูอาจขอให้ผู้ที่กู้เงินติด IoT device ที่กิจการเพื่อเก็บข้อมูล operate เอาข้อมูลมาสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อ ตรงนี้ทางผู้ขอกู้ก็ต้องพิจารณาให้ความร่วมมือตรงนี้ด้วย”


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup