Digital Marketing

สะดวกได้อีก 3 ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ทางออนไลน์ ภายในวันเดียว
Main Idea
 
  • การจดทะเบียนนิติบุคคลมีส่วนช่วยได้มากทั้งในแง่การสร้างความน่าเชื่อถือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สิทธิภาษี ฯลฯ SME Startup จะพาไปรู้จักวิธีการจดทะเบียนบริษัทง่ายๆ ด้วยตัวเอง   
 

     เพราะการเริ่มต้นธุรกิจสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยาก หลายคนอาจเริ่มต้นทำธุรกิจในนามบุคคล แต่ถ้าอยากให้ธุรกิจเติบโตขึ้น การจดทะเบียนนิติบุคคลมีส่วนช่วยได้มากทั้งในแง่การสร้างความน่าเชื่อถือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สิทธิพิเศษทางภาษี ฯลฯ SME Startup จะพาไปรู้จักวิธีการจดทะเบียนบริษัทง่ายๆ ด้วยตัวเอง
 


 

     1. จองชื่อบริษัทอินเทอร์เน็ต

     สามารถทำได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th คลิกที่เมนู "จองชื่อนิติบุคคล" โดยชื่อนั้นต้องไม่ซ้ำ หรือใกล้เคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนไว้ และสามารถจองได้ครั้งละ 1 ชื่อเท่านั้น เมื่อได้ชื่อแล้วให้ดำเนินการจองชื่อ จากนั้นนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบ เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นต้องทำการจองชื่อใหม่
 
 
     2. เตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

     หนังสือบริคณห์สนธิ คือ “ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลชนิดหนึ่งที่กำหนดกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท” มีไว้เพื่อระบุขอบเขตต่างๆ ของธุรกิจ เช่น วัตถุประสงค์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลกรรมการบริษัท ข้อมูลผู้เริ่มก่อการ ทุนจดทะเบียน เป็นต้นซึ่งการจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิสามารถทำไปในคราวเดียวกันได้ โดยต้องมีข้อมูลดังนี้
 


 
  • ชื่อบริษัทตามที่ได้จองไว้
  • รายละเอียดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หากไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เอง ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  • วัตถุประสงค์ของบริษัทต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
  • ทุนจดทะเบียน เป็นการจำกัดความรับผิดชอบความเสียหายที่บริษัทอาจก่อขึ้น ส่วนใหญ่นิยมจดกันที่ 1 ล้านบาท
  • ข้อมูลผู้ก่อการ หรือผู้ก่อตั้งธุรกิจ จะต้องมีอย่างน้อย 3 คน และต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
  • ข้อมูลผู้ถือหุ้น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
  • ข้อมูลพยานต้องมี 2 คน โดยกรอก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเกิด ที่อยู่ อาชีพ
  • รายละเอียดการประชุมจัดตั้งบริษัท เช่น ข้อมูลกรรมการบริษัท ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และวันเกิดของกรรมการบริษัทแต่ละคน ข้อมูลผู้สอบบัญชี โดยกรอกชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน และอำนาจกรรมการ ระบุจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท และระบุว่าต้องมีตราประทับหรือไม่ ถ้าเลือกต้องมีตราประทับก็จะต้องจัดทำตรายางด้วย เป็นต้น
      3. ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์

     สามารถดำเนินการผ่าน ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/login.xhtml โดยสามารถยื่นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทั้งในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด

     จากนั้นลงทะเบียน เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้งานระบบ e-Registration ได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องไปแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนก็ได้ เท่านี้ก็จะมีรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
 
     จากนั้นให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Registration เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียม หากผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะทำการรับเรื่องจดทะเบียน และแจ้งผลการจดทะเบียนผ่านอีเมล์ เมื่อท่านได้รับอีเมล์ ถือเป็นที่สิ้นสุดการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จากนั้นรอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะถูกจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ซึ่งได้ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียน e-Registration นั่นเอง
 
ดูขั้นตอนละเอียดได้ที่
https://dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_establish_1.pdf
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup