Digital Marketing

รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน ได้เปิดบริษัทเร็ว! 6 ขั้นตอน การขอจดทะเบียนบริษัทใหม่

Text : นนท์ธวัช ไชยวัง
 Main Idea
 
  • การจดทะเบียนบริษัทมีข้อดีคือเป็นการบอกตัวตนและแสดงความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานที่ใช้แสดงเพื่อยื่นขอสินเชื่อต่างๆ อีกด้วย  
 
  • ซึ่งเดี๋ยวนี้การจดทะเบียนบริษัทไม่ใช่เรื่องยาก เลยจะขอแนะนำ 6 ขั้นตอนของการขอจดทะเบียนบริษัทใหม่ว่ามีอะไรบ้าง
     ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นลุยธุรกิจมาได้ระดับหนึ่ง อาจเริ่มมองเห็นความจำเป็นของการจดทะเบียนบริษัทเมื่อเติบโตขึ้นระดับหนึ่ง เพราะการจดทะเบียนบริษัท มีข้อดีคือเป็นการบอกตัวตนและแสดงความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานที่ใช้แสดงเพื่อยื่นขอสินเชื่อต่างๆ อีกด้วย  ซึ่งเดี๋ยวนี้การจดทะเบียนบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก วันนี้จะพาไปเรียนรู้ 6 ขั้นตอนของการขอจดทะเบียนบริษัทใหม่ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง


     1. ตรวจ-จองชื่อบริษัท

         
ขั้นตอนแรกสุดเลยคือ ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องไปขอตรวจ-จองชื่อบริษัท โดยจะต้องเข้าไปที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสมัครสมาชิกได้ฟรี จะต้องเข้าไปที่ จองชื่อ/ตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล เพื่อจองชื่อบริษัท โดยสามารถทำได้มากถึง 3 ชื่อ ที่ไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปแล้ว


     2. ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

         ต่อมาจะต้องจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยจะต้องยื่นภายใน 30 วันจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อเรียบร้อยข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท โดยชื่อของบริษัทตามที่ได้จองชื่อไว้ และจะต้องแจ้ง ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขา รวมถึงวัตถุประสงค์ของบริษัท ทุนจดทะเบียน และจะต้องแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยานทั้งหมด 2 คน และจำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25  ของทุนจดทะเบียน อีกทั้งต้องแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ อายุ ของกรรมการ รวมถึงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ) จากนั้นต้องแจ้ง ชื่อ เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน ที่สำคัญจะต้องแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคนด้วย


     3. ต้องรอนายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร

         ทั้งนี้เมื่อผู้ประกอบการส่งเอกสารตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้รอการตรวจสอบจากนายทะเบียน หากมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งกลับในเวลาต่อมา


     4.ให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะใช้จดทะเบียนบริษัท

         การเตรียมเอกสารแบบจองชื่อนิติบุคคลจะต้องใช้ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน สำเนาหลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป


     5. ผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท

         จากนั้นให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้านผู้ประกอบการทุกจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรอง ก็แสดงว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

  
     6.ให้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆ  


         สำหรับการจองชื่อและยื่นตรวจเอกสารออนไลน์ใช้เวลาประมาณ 1 วัน และเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารเสร็จ ดำเนินการยื่นจดทะเบียนใช้เวลาประมาณ 1 วันเป็นอันเสร็จสิ้น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากทุนแสนละ 50 บาท โดยเกณฑ์การชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และสูงสุดได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่า ส่วนธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท ตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาทขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup