Digital Marketing

เจาะวิธีขายสินค้าและช่องทางการตลาดที่เข้าถึงพฤติกรรมกลุ่ม Millennials ไทย
Main Idea
 
  • กลุ่ม Millennials เกิดระหว่างปี 2523 – 2539 คือกลุ่มคนที่เพิ่งจบการศึกษาและอยู่ระหว่างวัยเริ่มทำงาน ปัจจุบันพวกเขาถือเป็นฐานผู้บริโภคสำคัญ การเข้าใจแนวคิดและพฤติกรรมการใช้จ่ายย่อมส่งผลอันดีต่อธุรกิจ
 


     เพราะคนแต่ละช่วงวัยมักจะมีความคิดและพฤติกรรมที่ต่างกัน ปัจจุบันต้องถือว่าประชากรกลุ่ม Millennials เกิดระหว่างปี 2523 – 2539 คือกลุ่มคนที่เพิ่งจบการศึกษาและอยู่ระหว่างวัยเริ่มทำงาน ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เป็นฐานผู้บริโภคสำคัญ การเข้าใจแนวคิดและพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้ที่จึงมีความจำเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
 
     ทัศนคติและค่านิยมของกลุ่ม
Millennials ไทย
     
     จากการสำรวจของ เฟลชแมนฮิลลาร์ด ประเทศไทย พบว่า 67% จากกลุ่มตัวอย่าง Millennials ไทย 500 คน ให้ความสำคัญกับการมีความสุข มีสุขภาพที่ดี การมีเวลาและอิสรภาพ
.
  • 87% ของคนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุข
  • 84% ใช้แฟชั่นเป็นเครื่องแสดงตัวตน ภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์สำคัญกว่าโลกแห่งความเป็นจริง
  • 79% ยินดีซื้อสินค้าและบริการที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์
  • 56% สนใจในเรื่องภาพลักษณ์ และ เชื่อว่าสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Tinder หรือ Facebook เป็นสื่อกลางที่ทำให้ได้รู้จักมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี
      การใช้จ่ายกลุ่ม Millennials

     จากการสำรวจของบริษัท Vocalink ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายกลุ่ม Millennials พบว่า 91% ของกลุ่ม Millennials ไทยเคยทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

     นอกจากนี้ยังนิยมใช้บริการใช้จ่ายผ่านธนาคารมากสุด 83% รองลงมาเป็น Paypal 78% มีการใช้จ่ายในการซื้อของจากร้านขายของชำและโชห่วยนั้นในสัดส่วนการจ่ายเงินสดและบัตรเครดิตที่ 79% ต่อ 39%


     3 โมเดลธุรกิจสำคัญที่ต้องปรับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้า Millennials
.
     1 การออกแบบผลิตภัณฑ์

     2 การสร้างตราสินค้าและการตลาดด้วยการผสมผสานสื่อดั้งเดิมและช่องทางสื่อใหม่ๆ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์

     3 การสนับสนุนกิจกรรมหลังการขาย ที่ต้องการการเข้าถึงได้ง่ายตลอด 24 ชม. ผ่านช่องทางที่สะดวก เช่น LINE หรือ Web chat ซึ่งเป็นช่องทางบริการที่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้รู้สึกชื่นชอบ
.
     ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสำหรับลูกค้ากลุ่ม Millennials
ได้แก่

     สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี อาทิ Smartphones แท็บเล็ท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา และธุรกิจแอปพลิเคชันเกมบนอุปกรณ์พกพา (Mobile gaming)

     นอกจากนี้ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่พัก โรงแรมเฉพาะกลุ่ม อาทิ LGBT มุสลิม ธุรกิจสัตว์เลี้ยง ธุรกิจด้านสุขภาพและโภชนาการ ธุรกิจด้านการแพทย์ เช่น การเตรียมพร้อมการตั้งครรภ์ การฝากไข่ เพื่อรองรับการแต่งงานและมีลูกช้า จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสในตลาดกลุ่ม Millennials อีกมาก
 

 
Cr: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup